JobThai
Jun 29, 2022

Senior Graphic Designer "ประจำสำนักงานใหญ่"

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- สร้างสรรค์ออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด การสื่อสารการตลาด รวมถึงกิจกรรม อื่น ๆ ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมประชุมกับแผนก Creative หรือ ส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแนวคิด (Concept) และแนวทาง (Theme) ในการสร้างสรรค์ ไปพัฒนาต่อ - ผลิตงานที่ได้คุณภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสาร ภายใต้งบประมาณและเวลาที่กำหนด - วิเคราะห์ ศึกษา เรียนรู้งานสร้างสรรค์ออกแบบและผลิตสื่อทุกประเภท ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค - ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และเจ้าของชิ้นงาน รวมถึงประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดชิ้นงานในบางชิ้นงานที่มีการสั่งทำพิเศษ หรือมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน - จัดเก็บชิ้นงานอย่างเป็นระบบ - ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ด้านศิลปกรรม ฆัณฑนศิลป์ นิเทศศิลป์ วิจิตรศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 3. ภาษาอังกฤษดีในการอ่าน เขียน
 4. มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 5. มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere และ Adobe After Effects หรือโปรแกรมในการทำ Graphic Design อื่น ๆ
 6. มีความรู้ในด้านการทำ Artwork และการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ
 7. มีทักษะดีในการอธิบายและนำเสนองานต่อผู้บริหาร
 8. มีทักษะในการโน้มน้าวชักจูง
 9. หากมีความรู้ในด้านการถ่ายภาพจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
 10. มีความคิดสร้างสรรค์
 11. รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
 12. ทำงานโดยเน้นเป้าหมาย และยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้เร็ว
 13. ชอบเรียนรู้ หมั่นหาข้อมูลใหม่ ๆ
 14. สามารถนำทีมและทำงานเป็นทีมได้ดี
 15. ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 16. อัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ดีกับบุคคลทั่วไป
 17. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 18. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai ** ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801 คลิกที่นี่
Contacts
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 10 อาคาร MBK TOWER ถนนพญาไท
Wang Mai Pathum Wan Bangkok 10330
Fax : 02-048-7169
LINE ID: 0863223430
Location
สำนักงานใหญ่ MBK Tower ชั้น 10
Wang Mai Pathum Wan Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company