JobThai
Sep 26, 2022

วิศวกรโครงกาาร

pin locationLocation
pin location

Lam Luk Ka, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
1.ร่วมวางแผนงาน และควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่นำเสนอให้ทางคณะกรรมการบริหารพิจารณา และอนุมัติ 2.ร่วมปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงานการขาย และการตลาด 3.ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 4.เซ็นควบคุมงานก่อสร้างบ้าน และงานก่อสร้างอื่นๆ ของโครงการ 5.ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบก่อสร้างทั้งก่อน และหลังประมูลงาน รวมถึงประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง 6.ออกแบบโครงสร้าง เขียนแบบ Revise แบบต่างๆ ประกอบงานก่อสร้าง 7.จัดทำรายการคำนวณ ราคากลาง และเอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการประมูลงาน 8.จัดทำเอกสารประกอบการเบิก-จ่าย ตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้อง 9.จัดหา และร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้าง 10.ควบคุม ดูแล ประสานงานเรื่องการแจ้งซ่อม การเก็บงานของลูกค้าก่อน-หลังโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงติดตามความก้าวหน้า พร้อมทำรายงานสรุปแจ้งความคืบหน้างานอย่างสม่ำเสมอ 11.การดูแลงานบริการหลังการขาย เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลจากลูกค้าถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ การออกแบบสอบถาม การรับเรื่องร้องเรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 12.การติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา และลูกค้า เพื่อการเข้าซ่อมงาน 13.การส่งมอบงานซ่อมให้กับลูกค้า รวมถึงสอบถามความพึงพอใจในงานบริการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 14.ทำเอกสารการซ่อมงาน รวมถึงเตรียมเอกสารแนบเพื่อประกอบการเบิก-จ่าย หรือหักเงิน 15.บันทึกค่าใช้จ่ายงานซ่อมที่เกิดขึ้น พร้อมควบคุมให้ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 16.ร่วมประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของโครงการ 17.ดูแลโครงการในช่วงก่อนจัดตั้งนิติบุคคล ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย และสะอาดอยู่เสมอ 18.ตรวจสอบ ดูแลรักษา ซ่อมแซมสาธารณูปโภคในโครงการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 19.ประสานงานเรื่องการส่งมอบสาธารณูปโภคเพื่อการจัดตั้งนิติบุคคล 20.ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ 21.ควบคุม ดูแล รับผิดชอบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมโครงการ สำนักงานช่าง สโตร์เก็บของ รวมถึงความปลอดภัยภายในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ
Qualifications
 1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
 3. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝดมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 4. มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป (Precast) มาก่อน
 5. มีบุคลิกลักษณะดี มีไหวพริบ มีความสุภาพ อ่อนโยน ใจเย็น มีความอดทน
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานได้
 7. สามารถถอดแบบ และประมาณราคาได้
 8. สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ดี
How to apply
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน (แนบใบรับรองการทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) ส่งมาที่บริษัท)
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
 • Contacts
  คุณอัชรา ประสงค์ศิลป์ หรือคุณยุภาพร วงษ์ขำ
  บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
  เลขที่ 80/373-374 หมู่ที่ 3 ซอยคลองหลวง 26
  Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
  Tel. : 02-516-2585
  Email : estate_hr14_14@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  โครงการอีโคเฮ้าส์ (รามอินทรา-ลำลูกกา)
  Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company