Oct 28, 2020

โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง

pin locationLocation
pin location

Lam Luk Ka, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
1.ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้ถูกต้อง เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.จัดทำเอกสารประกอบการเบิก-จ่าย ตรวจสอบความครบถ้วน และความถูกต้อง 3.จัดหา และร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้าง 4.ควบคุม ดูแล ประสานงานเรื่องการแจ้งซ่อม การเก็บงานของลูกค้าทั้งก่อน และหลังโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงติดตามความก้าวหน้า พร้อมทำรายงานสรุปแจ้งความคืบหน้างานอย่างสม่ำเสมอ 5.การดูแลงานบริการหลังการขาย เช่น การติดต่อสอบถามข้อมูลจากลูกค้าถึงเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ การออกแบบสอบถาม การรับเรื่องร้องเรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 6.การติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา และลูกค้า เพื่อการเข้าซ่อมงาน 7.การส่งมอบงานซ่อมให้กับลูกค้า รวมถึงสอบถามความพึงพอใจในงานบริการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 8.ทำเอกสารการซ่อมงาน รวมถึงเตรียมเอกสารแนบเพื่อประกอบการเบิก-จ่าย หรือหักเงิน 9.บันทึกค่าใช้จ่ายงานซ่อมที่เกิดขึ้น พร้อมควบคุมให้ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 10.ส่งมอบเอกสารหลังโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงอธิบายรายละเอียดต่างๆ ให้กับลูกค้า 11.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของโครงการ 12.บริหารโครงการในช่วงก่อนจัดตั้งนิติบุคคล ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย และสะอาดอยู่เสมอ 13.ตรวจสอบ ดูแลรักษา ซ่อมแซมสาธารณูปโภคในโครงการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 14.ควบคุม ดูแล รับผิดชอบความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมโครงการ สำนักงานช่าง สโตร์เก็บของ รวมถึงความปลอดภัยภายในโครงการ 15.เข้าร่วมประชุมโครงการตามวัน และเวลาที่กำหนด 16.ปฏิบัติงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย 17.ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก 18.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือวิศวกรรมโยธา อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และอาคารชุดอย่างน้อย 5 ปี
 3. สามารถทำงานสำรวจได้ มีความรู้ ความชำนาญในการใช้กล้อง Line และกล้องระดับ
 4. หากมีประสบการณ์ผ่านงานก่อสร้างระบบ Precast มา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถถอดแบบ และประมาณราคาได้
How to apply
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน (แนบใบรับรองการทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) ส่งมาที่บริษัท)
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
 • Contacts
  คุณอัชรา ประสงค์ศิลป์ หรือคุณกฤษณา กิตติมากุล
  บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
  เลขที่ 80/373-374 หมู่ที่ 3 ซอยคลองหลวง 26
  Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
  Tel. : 02-516-2585
  Email : estate_hr14_15@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Bueng Kham Phroi Lam Luk Ka Pathum Thani
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.