Apr 4, 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

pin locationLocation
pin location

Khlong Luang, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconพิจารณาจากประสบการณ์ประกอบ
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1.วางแผน และจัดทำแผนสื่อสาร แผนการใช้สื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ทุกประเภทภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 • 2.สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ สื่อโฆษณา ลูกค้า รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวโครงการย่านใกล้เคียงกับทำเลที่บริษัทฯ กำลังทำโครงการอยู่
 • 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และส่งเสริมการขาย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
 • 4.การดูแล ประสานงาน จัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง Web Site ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • 5.วางแผนงานขาย วางแผนโปรโมชั่น รวมถึงดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้
 • 6.ติดตาม ตรวจสอบสถานะ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการของสื่อโฆษณาทุกประเภท
 • 7.ออกแบบ คิดข้อความ เขียนบทความ ดูแล ประสานงาน เพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุงสื่อโฆษณาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 • 8.ติดตามข้อมูลของคู่แข่งขันทางช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ทุกประเภท
 • 9.ตอบคำถามของลูกค้าที่ส่งมาทางช่องทางออนไลน์ทุกประเภท
 • 10.ติดต่อประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • 11.สำรวจข้อมูลที่ดินที่ทางบริษัทฯ ได้มอบหมาย เพื่อทำการพัฒนาที่ดิน และโครงการในอนาคต
 • 12.ประสานงานกับผู้จัดหาที่ดินในการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเจรจาเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • 13.ติดตามงานที่ส่งให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อติดตามความคืบหน้า และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 • 14.เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานการประชุมฝ่ายการตลาด
 • 15.การจัดทำ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในฝ่าย
 • 16.ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก
 • 17.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 4. มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 5. มีความละเอียดรอบคอบ มีบุคลิกลักษณะดี มีไหวพริบ มีความสุภาพ อ่อนโยน ใจเย็น มีความอดทน
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเครื่องใช้สำนักงานได้ สามารถอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษ ได้ดีพอสมควร
How to apply
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน (แนบใบรับรองการทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) ส่งมาที่บริษัท)
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
Contacts
คุณอัชรา ประสงค์ศิลป์ หรือคุณกฤษณา กิตติมากุล
บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
เลขที่ 80/373-374 หมู่ที่ 3 ซอยคลองหลวง 26
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
Tel. : 02-516-2585
Email : estate_hr14_18@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-516-2584
Location
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.