รับสมัครด่วน
Nov 27, 2020

หัวหน้าส่วน ฝ่ายวิศวกรรม ประจำโรงงานกบินทร์บุรี

pin locationLocation
pin location

Kabin Buri, Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่วิศวกรรมซ่อมบำรุง ทำ งานสั่งซ่อม สั่งทำ และงานบริการ แผนกต่างๆ 2.ควบคุมการจัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรต่างๆ ในส่วนงานที่รับผิดชอบ 3.ควบคุมการจัดทำประวัติเครื่องจักร และคู่มือเครื่องจักรทุกประเภท ในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.ควบคุมการจัดทำ และดำเนินการของระบบเครื่องจักรภายในโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด 5.ควบคุมการใช้งบประมาณประจำเดือนในส่วนงานที่รับผิดชอบ สรุปผลการปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ รายเดือน พร้อมแผนปรับปรุงแก้ไข และแนวทางป้องกัน เสนอต่อผู้จัดการฝ่ายทุกเดือน 6.ควบคุมการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ร่วมจัดทำ KPI และ ACTION PLAN ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 7.ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตตามนโยบายบริษัท และพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 8.เป็นผู้รับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท 9.เป็นผู้รับผิดชอบด้านกิจกรรมปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต 10.ควบคุมและดูแลการทำงานพนักงานในสายการบังคับบัญชา ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความรู้ด้านเครื่องจักรการผลิต
  4. มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า, PLC, Electronics
  5. มีความรู้ในงานซ่อมบำรุง
  6. การแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ อย่างเป็นระบบ
  7. ทักษะในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
  8. ความเป็นผู้นำ
How to apply
- สมัครทาง E-mail - สมัครงาน ตาม Link ด้านล่าง - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณอำพร ช่องคันปอน
Surapon Foods Public Company Limited
Tel. : 081-848-9703
Email : suraponfoods_73@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
โรงงานปราจีนบุรี
Nong Ki Kabin Buri Prachin Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company