JobThai
Sep 26, 2022

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และงานสรรหาวัตถุดิบ

pin location
pin location

Sathon, Bangkok

salary icon
salary iconตามโครงสร้างองค์กร
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
• มีหน้าที่ประสานงาน รวบรวม ติดตาม และสรุปรายละเอียดข้อมูลจากผู้แทนขาย ฝ่ายการตลาด หรือโครงการต่างๆ ของฝ่าย ให้กับเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ • มีหน้าที่จัดหา สรรหา วัตถุดิบใหม่ เช่น สารออกฤทธิ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ เป็นต้น และค้นหาข้อมูลแนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ • มีหน้าที่สนับสนุน พบปะลูกค้า เพื่อให้รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ร่วมกับตัวแทนขาย ในการสร้างความเชื่อมั่นใจ และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า • มีหน้าที่ประสานกับฝ่ายการตลาดในการพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับแบรนด์ของบริษัท เป็นต้น • มีหน้าที่ค้นหา รวบรวม ข้อมูลการขายและการตลาด และผลกระทบต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทเสนอต่อผู้บังคับบัญชา • มีหน้าที่จัดทำเอกสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนำเสนอรายงาน (Presentation) รวมทั้งสนับสนุนผู้แทนขาย ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายอื่นๆ • มีหน้าที่จัดทำ ให้ความรู้ อบรมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขาย ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายอื่นๆ • มีหน้าที่จัดทำรายงาน วิเคราะห์ปัญหา สรุปผลพร้อมข้อเสนอแนะ ต่อผู้บังคับบัญชา • ดำเนินการตามนโยบาย/แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี และมีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข และปฏิบัติงานได้ตามคุณภาพมาตรฐาน • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน มีความรู้ในงานด้านข้อมูลวัตถุดิบทางเครื่องสำอางได้ดี,สามารถให้ข้อมูลโดยเฉพาะสารออกฤทธิ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์,บุคลิกดี มีไหวพริบ มีความรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์การแข่งขันที่สูง สภาวะวิกฤตต่างๆ ได้
  6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO9001:2015, GMP Cosmetic, ISO22716, HALAL
  7. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้อย่างดี
1. สมัครงานผ่าน Jobthai 2. ส่งประวัติสมัครงานมาที่ E-Mail 3. หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ สำนักงานสาขา (โรงงาน) เลขที่ 10/17/1-4 หมู่ที่ 2
Khlong Udom Chonlachon Mueang Chachoengsao Chachoengsao 10120
: 061-416-3813, 02-116-4256 ถึง 8 (ต่อ 3201), 038-086-112
Yan Nawa Sathon Bangkok