Oct 23, 2019
Demand & Supply Specialist
pin locationLocation
pin location
Bang Phli, Samut Prakan
salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
 • 1.วางแผน และพยากรณ์ แผนความต้องการทั้งหมดให้สอดคล้องกับรอบการขายตามรอบปีปฏิทิน 12 เดือน สำหรับทุกแบรนด์ เพื่อวางแผนด้านดีมาน และซัพพลายเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง และ งบประมาณที่ตั้งไว้ ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
 • 2.ร่วมกับแบรนด์ในการกำหนด ทบทวนแผนภายใต้การดูแลของผลิตภัณฑ์ภายใต้แต่ละแบรนด์ตามรอบของการส่งเสริมการขาย ฤดูกาล
 • 3.ริเริ่ม แนะนำ จัดเตรียมวิธีการแก้ปัญหาผ่านทางสถิติ เครื่องมือที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการพยากรณ์ โดยผ่านตามสายงานที่กำหนด ติดตามผลการแก้ไขปัญหาและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • 4.เฝ้าติดตาม และวัดผลการดำเนินงานของกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบรรลุถึงเป้าหมาย ตามดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงาน( Key Performance Indicator: KPI) ของบริษัทฯ
 • 5.ประสานงาน วางแผน และเสนอแผนการจัดการด้านลอจิสติกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับ การส่งเสริมการตลาด การขาย ทั้งในด้านดีมานท์ และซัพพลาย รวมทั้งการควบคุมเพื่อให้เป็นตามที่เสนอ
 • 6.เป็นตัวแทนฝ่ายลอจิสติกส์เพื่อรายงานแผนการพัฒนา การให้ข้อมูลย้อนกลับ การลดความผิดพลาดของการพยากรณ์ ทั้งในด้านดีมาน และซัพพลาย ข้อเสนอในการจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ให้กับผู้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหาร แบรนด์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • 7.สร้างดุลยภาพของปริมาณงานที่เกิดจากการความต้องการที่ซับซ้อนของแต่ละแบรนด์ อนุมัติแผนที่นำเสนอโดยผู้ชำนาญแผนกดีมาน และแผนก ซัพพลาย
 • 8.จัดเตรียมคำแนะนำในการพัฒนา เพื่อวางกลยุทธ์การจัดเก็บสินค้า สำหรับสินค้าพื้นฐาน ฤดูกาล สินค้าใหม่ และสินค้าที่เลิกขาย
 • 9.สื่อสารผลการดำเนินงานตามแผนงานให้แต่ละหน่วยงานทราบ และกำหนดทิศทางร่วมกับหน่วยงานในการปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ละกระบวนการ
 • 10.กำกับดูแลการประสานงานกับแบรนด์ในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลของ สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง ส่วนประกอบของสินค้า ผู้ส่งมอบ(Supplier) ให้มีความทันสมัย และถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่ สินค้าเลิกขาย และอื่นๆ
 • 11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 • 12. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้
Qualifications
 1. ชาย-หญิง อายุประมาณ 27-35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ลอจิสติกส์ บัญชี การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ หรือใกล้เคียง
 3. มีประสบการณ์ในงานบริหารคลังสินค้าและบริหารงานจัดส่งไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยผ่านงานในระดับผู้บริหารมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ วางแผน และ พัฒนาระบบงานด้านลอจิสติกส์ การพยากรณ์ มีความเข้าใจที่มีต่อลอจิสติกส์และการเงินเป็นอย่างดี
 5. เข้าใจและมีประสบการณ์ในการใช้ตัวต้นแบบในการพยากรณ์
 6. มีความสามารถในการคิดในเชิงกลยุทธ และความสามารถในการบริหาร ได้แก่ การวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ สื่อสาร ประสานงาน และ ติดตามงาน
 7. มีวุฒิภาวะ ภาวะผู้นำ ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
 8. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างดีเยี่ยม และมีความสามารถในการนำเสนอดี
 9. มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานคลังสินค้า(Warehouse management System) การบริหารงานด้านการจัดส่ง
 10. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ฟัง และนำเสนอได้ดี
Benefits
 • นอกจากค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัสประจำปีแล้ว บริษัทฯ ยังมีค่าตอบแทนอื่นที่ให้ตามตำแหน่งงาน หรือตามลักษณะงานที่แตกต่างกันไป เช่น พนักงานฝ่ายขายมีค่าคอมมิชชัน และเงินรางวัลจูงใจตามผลงาน(Incentive) พนักงานสายโรงงาน แพทเทิร์น คลังสินค้า/จัดส่ง มีค่ากะ และเบี้ยขยันเดือนละ 1,000 บาท และเบี้ยเลี้ยงประเภทต่างๆ นอกจากนี้พนักงานขาย พนักงานประจำร้าน รวมถึงพนักงานในสายงานปฏิบัติการ จะได้รับเครื่องแบบด้วย พนักงานทุกคนจะได้รับการประกันสังคม พนักงานขาย พนักงานประจำร้าน และพนักงานระดับผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยขี้นไปจะมีประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุ พนักงานทุกระดับมีประกันสุขภาพ(ขึ้นกับอายุงาน)มีสิทธิการลาที่ดี เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย ของขวัญแต่งงานและคลอดบุตร ฯลฯ บ.ยัสปาล จำกัด มีรถรับ-ส่งพนักงานในสายงานปฏิบัติการ และบ.ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด (บางนา-ตราด กม.19) มีรถรับ-ส่งพนักงาน 7 เส้นทาง สำหรับผู้ที่ทำงานที่ สนง. และโรงงาน
How to apply
 • - รับสมัครทุกวันจันทร์-ศุกร์ (09:00-15:00 น.)
 • - ส่งจดหมายสมัครงาน (ตามที่อยู่ตามด้านล่าง) แนบหลักฐานสำคัญต่างๆ ระบุเงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวัง
 • - สมัครงานผ่าน JobThai
 • เอกสารที่ใช้
 • - สำเนาบัตรประชาชน
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา
 • - ใบรับรองการผ่านงาน (สำหรับผู้มีประสบการณ์ )
 • - ใบรับรองเงินเดือน (หรือใช้สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานเดิมก็ได้)
 • - รูปถ่าย
Contacts
บ.ยัสปาล จำกัด โทร. 02-367-2000 ต่อ 2203,2204,2426
บริษัท ยัสปาล จำกัด
ซ.สุขุมวิท 66/1 แยก 6
Phra Khanong Tai Phra Khanong Bangkok
Tel. : บ.ยัสปาล จำกัด (สุขุมวิท 66/1) โทร 02-367-2000 ต่อ 2843, 2204, 2646, / บ.ยัสปาล แอนด์ ซันด์ จำกัด 49 หมู่ 9 ซ.ร่วมใจ ถ.บางนา - ตราด ก.ม. 19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540 (ธุรกิจที่นอน-เครื่องนอน-ผ้าขนหนู-เฟอร์นิเจอร์) โทร.02-312-6800 ต่อ 5003-4
Email : jaspalgroup_149@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-398-5439
Location
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทยัสปาล จำกัด เลขที่ 999/9 หมู่ 9 บางนา-ตราด กม. 19 ต. บางปลา อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
Bang Pla Bang Phli Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.