Mar 26, 2020

Press Group Leader (Automotive)

pin locationLocation
pin location

Gateway City Industrial Estate Chachoengsao

salary iconSalary
salary icon20,000 - 30,000
english apply iconEnglish applications only.
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1.ควบคุมดูแลให้แผนกบรรลุเป้าหมายการผลิต ภายใต้ข้อกำหนดด้านปริมาณ, คุณภาพ และเวลาที่จะส่งมอบ
 • 2.ติดตั้งแม่พิมพ์และสามารถผลิตชิ้นงาน ให้ได้ตรงตามแผนงานที่วางไว้
 • 3.ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องปั้มงานและอุปกรณ์การทำงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • 4.ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดงานเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • 5.จัดทำมาตรฐานขั้นตอนการทำงาน การตรวจสอบงานและคู่มือการทำงาน
 • 6.ควบคุมการผลิตชิ้นงานตามแผนการผลิต ให้ได้คุณภาพก่อนส่งไปยังกระบวนการถัดไป
 • 7. ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหางานที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
 • 8.ควบคุมการผลิตชิ้นงานตามแผนการผลิต ให้ได้คุณภาพอย่างสม่ำเสมอตามความต้องการของลูกค้า
 • 9.ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งด้านกำลังคน วัตถุดิบ เครื่องจักร เพื่อการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามความต้องการ
 • ของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายของแผนก
 • 10.ควบคุมทุกกิจกรรมของการผลิตเพื่อให้สินค้าอยู่ในมาตรฐานด้านคุณภาพตามที่กำหนด ทันเวลาส่งมอบ
 • 11.ปฏิบัติและรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 12.เข้าร่วมประชุมของบริษัทหรือแผนกและสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ
 • 13.นำกฎระเบียบของบริษัทไปบังคับใช้ปฏิบัติและดูแลระเบียบวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • 14.จัดฝึกอบรมหรือให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งประเมินผล
 • 15.ให้ความร่วมมือกับทุกระดับในการเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพของการผลิต
 • 16.เปลี่ยนแปลงเรื่องกำลังคนเพื่อปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ
 • 17.ตัดสินใจเบื้องต้นในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการผลิต
 • 18.ตัดสินใจเบื้องต้นในการร้องขอซื้อสินค้า/บริการ
 • 19.ตัดสินใจให้หยุดการผลิตเมื่อพบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเกิดปัญหาในเรื่องของคุณภาพ
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ความเข้าใจ ISO9001 , IATF 16949 Requirement / Internal Audit
 5. เคยทำงานในกระบวนการปั้มขึ้นรุป (Stamping Parts)
 6. มีความเป็นผู้นำ, สามารถควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้
How to apply
 • 1. สามารถสมัครได้เองที่บริษัท
 • 2. ส่งเมลสมัครมาที่ E-Mail
 • 3. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อิวาอิแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
354 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
Hua Samrong Plaeng Yao Chachoengsao 24190
Email : iwai_29@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
Hua Samrong Plaeng Yao Chachoengsao
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.