JobThai
รับสมัครด่วน
Feb 20, 2024

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) และสิ่งแวดล้อม

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Pakong, Chachoengsao

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อบริษัทฯ 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัทฯ 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 7. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 8. เสนอแนะต่อบริษัทฯเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 9. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 11.ตรวจสอบควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะมูลฝอยและกากอุตสาหกรรม ควบคุมตรวจวัดมลภาวะอากาศ 12.จัดทำรายงานการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและส่งให้ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมรับรอง 13.ควบคุม และติดตามกฎหมายรวมทั้งจัดทำเอกสาร ส่งหน่วยงานราชการด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมาย 14.บริหารจัดการระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 15.ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงาน 16.ควบคุม กำกับ ดูและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน และแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฯ ,วิศวกรรมความปลอดภัย, วิศวกรรมสิ่งเเวดล้อม
  3. อายุ 22-24 ปี
  4. มีทักษะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
  5. มีทักษะในการสื่อสารและความรับผิดชอบและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งเเวดล้อม
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นำ สามารถนำกิจกรรม/โครงการมาสู่พนักงาน
  7. มีประสบการณ์ในการทำงาน0-1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
  8. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  9. ใบรับรองผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม
How to apply
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณภาวิตา บุณยสมภพ, คุณวิชชุดา ยังศิริ
Alumet Co., Ltd.
111/1 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.42 (ขาเข้ากทม)
Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao 24130
Tel. : 099-814-9079
Email : mtalumet_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
บริษัท อลูเม็ท จำกัด
Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer