Mar 28, 2020

เลขานุการบริษัท

pin locationLocation
pin location

Huai Khwang, Bangkok

salary iconSalary
salary icon40,000 - 50,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1.ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางการ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
 • 2.จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • 3.จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
 • 4.บันทึก รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • 5.จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • 6.ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย
 • 7.เก็บ รักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด เก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
 • 8.ดูแล ให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
 • 9.ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
 • 10.ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริษัทและกรรมการ เพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น
 • 11.ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง
 2. อายุ 30-45 ปี
 3. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขากฎหมาย,สาขาการจัดการ, สาขาบริหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการไม่น้อย 5 ปี ขึ้นไป
 5. มีประสบการณ์ในงานเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 6. มีประสบการณ์ในงานนิติกรรมสัญญา
 7. เคยผ่านการอบรม Corporate Secretary Development Program (CSP) และ/หรือหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) และ/หรือหลักสูตร Board Reporting Program (BRP) ของสถาบัน Thai Institute of Directors
 8. มีความรู้กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 9. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 10. มีบุคลิกภาพเเละมนุษย์สัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น
How to apply
 • 1. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล
 • 2. สมัครผ่าน Jobthai
 • 3. สมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเลือกหัวข้อ Careers
 • 4. สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2922/307-308 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์2 ชั้นที่ 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok 10310
Tel. : 02-308-2034 ต่อ 111, 065-119-1131
Email : thekliniquehr_17@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-308-2036
Line ID: hr.tkc
Location
ปฎิบัติงานสำนักงานใหญ่ อาคารชาญอิสระ2
Bang Kapi Huai Khwang Bangkok
Directions
 • -รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี เพชรบุรี ทางออก 1 เดินไปเลี้ยวซ้าย ป้ายรถเมล์สาย 11,23,58,60,72,93,99,113 ลงข้ามสะพานลอยไปฝั่ง อาคารชาญอิสระ 2
 • -เรือด่วน คลองแสนแสบ จากท่าผ่านฟ้า , ท่าประตูน้ำ-ท่าชาญอิสสระ , จากบางกะปิ-ชาญอิสสระ
 • -รถเมล์หน้าราม1 สาย 58,60,93,99,113 ลงฝั่งชาญอิสระ
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.