รับสมัครด่วน
Mar 27, 2020

Safety Supervisor

pin locationLocation
pin location

Bang Na, Bangkok

salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • -นำเสนอแผนโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
 • -กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • -รณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 • -ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุให้เดือดร้อนหรือรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตึ้นอีก
 • -รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับการประสบอันตราย
 • -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการประชุมของหน่วยงานต่างๆตามนโยบายด้านความปลอดภัย
 • -จัดทำแผนฉุกเฉินประจำปี รวมทั้งตรวจสอบและรวบรวมแผนอพยพหนีไฟเพื่อส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • -จัดทำแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) สำหรับพนักงาน
 • -เข้าร่วมสอบสวนอุบัติเหตุหลังจากการเกิดเหตุ จัดทำรายงานและนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข ป้องกัน
 • -ฝึกอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน
 • -ประสานกับฝ่ายบุคคลในเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี
 • -ทบทวนเอกสารด้านความปลอดภัย และแผนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาไม่ตำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอกภัย หรือได้รับวุฒิผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
 3. มีประสบการณ์ในงาน 3-5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจโทรคมนาคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ระบบ ISO 9001:2015
 5. มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี และทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี
How to apply
 • ส่งประวัติสมัครงานทาง E-mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
 • โปรดแต่งกายสุภาพ และ เตรียมเอกสารสมัครงานมาให้ครบ
 • 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด
 • 4. สำเนาหลักฐานผลการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) 1 ชุด
 • 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • 6. หนังสือรับรองการทำงาน 1 ชุด
 • 7. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด
Contacts
คุณบิว
บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 20 ซอยบางนา-ตราด 25
Bang Na Nuea Bang Na Bangkok 10260
Tel. : 02-744-1222 ต่อ 605, 090-198-9193, 061-919-5468
Email : kingtelecom_53@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-744-1112
Location
Bang Na Nuea Bang Na Bangkok
Directions
 • (อยู่ใกล้เซ็นทรัลซิตี้บางนา , Big C บางนา)
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.