JobThai
Jan 20, 2022

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ (micro)

pin location
pin location

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. ทบทวนผลการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกชนิด และการตรวจสอบสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ในพื้นที่ผลิต ก่อนส่งให้ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ และ/หรือผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสแผนกควบคุมคุณภาพอนุมัติ 2. จัดเตรียมหรือแก้ไขข้อกำหนด วิธีตรวจสอบ เอกสารการตรวจสอบ และแบบฟอร์มต่่างๆ สำหรับใช้ในหน่วยงาน 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4. สั่งซื้อสารเคมีและเครื่องมือ-อุปกรณ์ ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 5. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์ ตลอดจนตรวจสอบความเที่ยงตรงและการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ 6.การดูแล อบรม และพัฒนาพนักงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาให้มีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลัก Good Laboratory Practice (GLP) 7.ดูแลรับผิดชอบ Qualification และ/หรือ Validation ที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เช่น Microbiologist Qualification, Equipment Qualification, Test method validation/verification เป็นต้น
 1. ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์งานด้านจุลชีววิทยา อย่างน้อย 1-3 ปี
 3. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างดี และใช้คอมพิวเตอร์ได้
 4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา การตัดสินใจ และการวางแผน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจุลชีววิทยาได้เป็นอย่างดี มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานมาที่บริษัทฯ
 • ส่งประวัติมาทาง E-Mail
 • คุณอมรรัตน์ ฉิมงามเสริฐ / คุณแก้วมณี กำลังวุธ
  บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด
  222 หมู่ 4
  Rahaeng Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
  บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด 222 ม.4
  Rahaeng Lat Lum Kaeo Pathum Thani