Apr 3, 2020

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

pin locationLocation
pin location

Yan Nawa, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
 • 1.วางนโยบาย กำกับดูแลและตรวจสอบความเรีบยรอ้ยในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและการดำเนินงานของบริษัท
 • 2.ดำเนินการวางแผนงานการขนส่ง และติดตามการดำเนินการตามแผนงานการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3.บริหารจัดการควบคุมงานของหน่วยงานขนส่ง เพื่อให้เป็นไปตาม KPI และเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและของบริษัท/ด้านความปลอดภัยในการขนส่งและอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • 4.บริหารจัดการงานขนส่ง และติดตามเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการตอบสนองเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ/การรว่มสอบสวนอุบัติเหตุ
 • 5.ติดตามและพัฒนากลยุทธ์เพื่อควบคุม และลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานด้านงานขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพ
 • 6.บริหารจัดการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านงานขนส่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด
 • 7.ติดตามและทบทวนรายงานประจำสัปดาห์และรายเดือนของหน่วยงานขนส่ง เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารงานจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
 • 8.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายซ่อมบำรุง, ฝ่ายความปลอดภัย, ฝ่ายฝึกอบรม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายบริหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามความต้องการของฝ่ายจัดส่ง
 • 9.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์/ บริหารจัดการภาพรวมในการปฏิบัติงานขนส่ง
 • 10.ตรวจสอบและประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใมีการฝึกอบรมตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 35-45 ปี
 2. การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป/สาขาที่เกียวขอ้ง
 3. มีประสบการณ์ด้านการจัดการขนส่งหรือบริหารงานขนส่งวัตถุอันตราย ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 5. ทำปฏิบัติงานนอกเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 6. มีภาวะความเป็นผู้นำ ทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจในข้อกำหนด/นโยบายของบริษัท
 7. สามารถนำเสนอข้อมูล/สือสารได้ดี
 8. ขับรถยนต์ได้
How to apply
 • สมัครทาง E-mail
 • สม้ครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
 • สมัครผ่าน JobThai.com
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ แผนกสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
81/3 ถนนเชื้อเพลิง ถ.เชิ้อเพลิง (ฝั่งไปจะถนนพระรามที่ 3 อยู่ระหว่าง ซอย 74 และซอย 72 เข้าถนนเชื้อเพลงมา 180 เมตร)
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
Email : goodteam_26@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-249-6233
Location
สำนักงานใหญ่ ถ.เชื่่อเพลิง แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company