รับสมัครด่วน
Jun 19, 2021

ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพ

pin locationLocation
pin location

Amata City Industrial Estate (Chonburi) Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ปรับปรุงและตรวจสอบเอกสารคู่มือคุณภาพ , วิธีการปฏิบัติงาน ของส่วนงานและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 2. ปรับปรุงและตรวจสอบเอกสารแผนคุณภาพในการผลิต ทุกขั้นตอนและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง 3. ตรวจสอบและติดตามผลการ Audit Supplier สถานที่ผลิตวัตถุดิบ 4. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม มาตรการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน GMP, HACCP อย่างเคร่งครัด 5. วางแผน , วิเคราะห์ และสรุปการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมรายงาน ผู้บังคับบัญชา 6. แก้ไขและป้องกันปัญหา และติดตามผลการแก้ไข เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ 7. ประชุม / อบรม ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อปลูกจิตใต้สำนึกด้านคุณภาพ ให้กับพนักงาน 8. ติดตามการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าจากลูกค้าภายนอก 9. กำกับดูแลขวัญกำลังใจให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชามีกำลังใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 10. ค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาหาหลักสูตรการอบรมด้านคุณภาพ 11. ดูแลและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา 12. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรและประสานงานกับSupplier และ ลูกค้า 12. ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และการควบคุมลักษณะของปัญหา และผลกระททางสิ่งแวดล้อม 13. ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการตาม มรท.8001 (มาตรฐานแรงงานไทย) 14. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. การศึกษาปริญญาโท/ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ระบบ ISO 9001 :2015 / ISO 14001 /HACCP/มรท8001:2553
  3. มีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  4. มีความรู้ด้าน ISO 9001 , GMP/HACCP
  5. มีความสามารถในการ ควบคุม สั่งการ บังคับบัญชา ได้ดี
  6. มีภาวะความเป็นผู้นำ และการพัฒนาทีม
  7. มีความสามารถในการวางแผน การติดตาม และการตัดสินใจได้ดี
  8. มีทัศนคติเชิงบวกในการบริหารงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
  9. สามารถทำงานที่ นิคมอมตะซิติี้ชลบุรีได้
How to apply
- ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท - สมัครผ่าน JobThai.com
Contacts
คุณทิพยรัตน์ น้อยเทพ เฟส7
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน)
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ เฟส 7-8 จ.ชลบุรี
Tel. : 038-447-622 ต่อ 103 082-7900205(อมตะซิตี้ เฟส 7) 061-823-9758 (อมตะซิตี้เฟส 8) 02-525-8520 ต่อ 11 (บางบัวทอง)
Email : nslfoods145_43@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
Phan Thong Phan Thong Chon Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company