JobThai
Jun 30, 2022

พนักงานบัญชี-GL

pin location
pin location

Suan Luang, Bangkok

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon2
1.ดูแลควบคุมงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ ของบริษัททีจีดีฯ และบริษัทในเครือ ทีจีดีฯ ทั้งหมด 2.ปิดบัญชี ประจำเดือน และประจำปี 3.จัดทำและนำส่งรายงานภาษี และชำระภาษีให้ตรงตามกำหนด 4.อนุมัติเครดิตและการเบิกจ่ายสินค้า 5.วางแผน ควบคุม ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ให้แก่พนักงานในบังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานราบรื่นด้วยดี 6.รายงานผลการปฏิบัติงาน และประเด็นที่สำคัญทางบัญชี การเงิน และภาษี ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ 7.วางระบบบัญชีให้แน่ใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในทางด้านบัญชีและการเงินที่ถูกต้อง และเหมาะสม 8.จัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 9.บริหารงานภายในแผนกฯ เพื่อให้สามารถนำส่งรายงานทางการเงินต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทันเวลา 10.ประสานงานกับพนักงานฝ่าย Operation, Store และแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าการบันทึกบัญชี เอกสารทางบัญชีและการเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 11.ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในงานด้านบัญชี การเงิน และภาษี
  1. ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ โดยการบันทึกบัญชีรายวันในระบบ บันทึกตั้งเจ้าหนี้ /บันทึกการจ่ายชำระเจ้าหนี้ /ตัดเช็คจ่าย/บันทึกการรับเงิน /ทำรายงานภาษี /บันทึกตั้งเจ้าหนี้ และงานบัญชี GL
  3. มีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป
  4. ทักษะ ความรู้ความเข้าใจในงานบัญชี เป็นอย่างดี โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ. โดยรับผิดชอบได้แก่การจัดทำเอกสารและการบันทึกบัญชี รับผิดชอบระบบบัญชีแยกประเภท และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน มีความรู้ในการดูแลงานภาษีทั้งระบบ
  5. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
  6. จัดทำ และตรวจสอบรายการยื่นภาษีประจำเดือน ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี และประจำปี ให้ถูกต้อง ทันเวลา
  7. สามารถปรับปรุงรายการในสมุดรายวันทั่วไป
  8. สามารถกระทบยอดรายการเดินบัญชี ,จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  9. ถ้าเคยใช้ EBusiness จะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
  10. มีความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกองค์กร
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now (job Thai) - ส่ง Email หลักฐานในการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา 3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 5. สำเนาใบผ่านงาน พร้อมรับรองสำเนา (ถ้ามี)
คุณกนกวรรณ สังข์ศรี
บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด
809 ซอยพัฒนาการ 30
Suan Luang Suan Luang Bangkok 10250
LINE ID: 092-2232388
Phatthanakan Suan Luang Bangkok