Oct 22, 2020

ผู้ประสานงานโครงการด้านวิเทศสัมพันธ์

pin locationLocation
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary iconSalary
salary icon20,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
Apply
Job Descriptions
1. ร่างโต้ตอบหนังสือเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาอื่น เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภายในประเทศที่เป็นเครือข่ายด้านวัคซีน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเรื่องการพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ การรับทุนการวิจัย พัฒนาวัคซีน การร่วมศึกษาดูงาน และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 3. บริหารจัดการนัดหมายการประชุมระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้ช่วยนักวิชาการในการจัดเตรียมข้อมูลเชิงวิชาการ เอกสารประกอบการประชุม และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการนำเสนอในที่ประชุม ทั้งที่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 4. จัดทำสรุปย่อการประชุม (Minutes of Meeting) และรายงานการประชุม (Meeting report) เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารสถาบัน 5. ประสานและติดตามการดำเนินงานระหว่างสถาบันกับหน่วยงานในประเทศที่่รับผิดชอบด้านการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิเช่น กระทรวงต่างประเทศ สถานเอกอัครราชฑูตในประเทศและต่างประเทศ กรม/กองการต่างประเทศ เป็นต้น 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ปริมาณงานอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับงานที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบให้ทำในแต่ละเดือน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.nvi.go.th/index.php/blog/2020/10/hr_2563_10_international-relation-project-co_recruit_announce เปิดรับสมัคร 6 ตุลาคม 2563 - 6 พฤศจิกายน 2563 **กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัคร ก่อนกดส่งใบสมัคร**
Qualifications
 1. เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ การบริหารจัดการระหว่งประเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารเป็นหลัก กรณีที่มีวุฒิการศึกษา และทักษะด้านภาษาจีนกลางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. มีผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน (สามารถยื่นคะแนนการทดสอบทางภาษาต่างประเทศในรูปแบบอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (TOEFL,LELTS,CU-TEP,HSK ฯลฯ
 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 8. มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ดี พิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้
 9. มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรองกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในเป็นอย่างดี
 10. หากมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 12. ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
 13. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่นๆ
 14. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 15. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
How to apply
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็ปไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติที่ http://nvi.go.th ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึง 6 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน โดยวิธีการพิมพ์เท่านั้น 2.ผู้สมัครสอบจัดส่งหรือยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 5 ด้วยตัวเองได้ที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือจัดส่งทาง E-Mail: hr@nvi.go.th ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึง 6 พฤศจิกายน 2563 * กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-580-9729-31 ต่อ 602 *กรอกใบสมัครในแบบฟอร์มใบสมัครงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติเท่านั้น*
Contacts
ธนิสา
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อาคาร 4 ชั้น 5 สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel. : 02-580-9729-31 ต่อ 602
Email : nvi_13@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-580-9732
Location
Talat Khwan Mueang Nonthaburi Nonthaburi
Directions
รถเมล์ : สาย 18,32,63,114,505,545 (ซ.ติวานนท์ 14 หรือซ.สถาบันบำราศนราดูร) รถไฟฟ้าสายสีม่วง : สถานีกระทรวงสาธารณสุข>วินมอร์ไซต์มาลงสถาบันบำราศนราดูร
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.