Nov 26, 2021

เจ้าหน้าที่ R&D

pin location
pin location

Sinsakhon Industrial Estate Samut Sakhon

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. งานทดลอง (ดูรายละเอียด ขั้นตอนการทำงาน ด้านหลัง) 1.1 จัดทำตัวอย่างงานที่มีการร้องขอจากsale หรือรูปแบบการผลิตและวัตถุดิบ ที่ไม่มีการผลิตมาก่อน- วิเคราะห์ข้อมูล- ส่งผ่านข้อมูล การผลิต ให้กับ ทีม Production- ควบคุม ติดตาม การผลิตสินค้า Lot แรก อย่างใกล้ชิด 1.2 แก้ไขปัญหา สินค้าเดิม แต่พบปัญหา จากการใช้งานของลูกค้า หรือ กระบวนการผลิตเอง 1.3 ดำเนินการกับวัตถุดิบใหม่ เพื่อทดแทน ทั้งลดต้นทุน และ ขาดแคลน 2. Center เรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร และบรรจุภัณฑ์ 2.1 การดำเนินการส่งตรวจผลิตภัณฑ์ ตามกฏหมายความปลอดภัยอาหาร ประจำปี และ ที่มีการร้องขอ เป็นพิเศษ 2.2 จัดทำหนังสือรับรองความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ ตามที่มีการร้องขอ จากลูกค้า 2.3 จัดทำ จัดหา จัดเก็บ และสนับสนุน ข้อมูลความปลอดภัยของ วัตถุดิบ 2.4 จัดทำ Shelf life ผลิตภัณฑ์ 3. ประสานงานกับ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี SCG บ้านโป่ง (PTDC) ในการพัฒนาสินค้า ตามโครงการ 3.1 จัดการดำเนินการทดสอบ ในส่วนโรงงาน ให้กับ ศูนย์ PTDC ตามระบบของ พรีแพค 3.2 สรุปรวมค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น เพื่อเก็บเงิน จาก ศูนย์ PTDC 4. Center ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ในด้าน Mechanical properties 4.1 จัดทำข้อมูล / spec และ สนับสนุนข้อมูล / spec ให้กับ ลูกค้า ตามที่ได้รับการร้องขอ 4.2 จัดทำข้อมูล เพื่อเป็น ฐานข้อมูล ของบริษัท 5. ห้อง Lab 5.1 จัดหาวิธีการทดสอบ ที่เหมาะสม ต่อ ความต้องการของลูกค้า และ การพัฒนาสินค้า 5.2 จัดหาเครื่องมือทดสอบ ที่เหมาะสม ต่อความต้องการของลูกค้า และ การพัฒนาสินค้า 6. วิเคราะห์ตัวอย่างจากลูกค้า เพื่อหาโครงสร้าง สำหรับการผลิต 7. ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ต่างๆ
  1. เพศชาย/หญิง
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี โพลิเมอร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครทางจดหมาย - สมัครทาง E-mail(โรงงานสินสาคร:kannisri@prepack.scg.com โรงงานระยอง:rayong_fac@prepack.co.th,โรงงานอัมพวา :hrm@prepack.co.th) - สมัครผ่าน JobThai - ไม่รับพิจารณาใบสมัครทางแฟ็กซ์
คุณกรรณิกา ศรีวงษ์
บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร
Khok Kham Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon