Sep 22, 2020

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

pin locationLocation
pin location

Bang Kho Laem, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
•วางแผน ควบคุม ติดตามและแก้ปัญหาของในส่วนงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงการ Update ข้อมูลเพื่อส่งรายงานให้หัวหน้า และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนแผนการจัดส่งสินค้าประจำวันให้กับลูกค้า และต้องทำการยืนยันตารางการจัดส่งสินค้ากับลูกค้าและทำหน้าที่บริหารและกำหนดทางเลือกในการจัดตารางการจัดส่งให้กับลูกค้า ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยจะถูกอนุมัติโดยผู้จัดการฝ่ายวางแผนและลอจิสติกส์ •ปรับปรุงแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และวัตถุดิบที่มี (MPS) - Material Planning & Scheduling •นำข้อมูลเวลาการตั้งเครื่องจักร (SETUP) และเวลาที่ใช้ผลิตของแต่ละเครื่องจักรมาประกอบการวางแผนการจัดการวัตถุดิบและวัสดุที่ต้องใช้ในการผลิต •ร่วมกำหนด ควบคุม และทบทวนข้อมูลความสามารถในการผลิต (Capacity) ของเครื่องจักรเพื่อจัดการแยกประเภทงานการผลิตให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ •แจ้งผู้จัดการฝ่ายวางแผนและโลจิสติกส์ เสนอทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาในการผลิต เช่น การปรับเปลี่ยนแผนการผลิตให้เครื่องสามารถผลิตงานทดแทนแทนกัน เป็นต้น •ตรวจสอบข้อมูลสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือที่อยู่ในคลังสินค้าเปรียบเทียบกับในระบบบันทึกข้อมูลสินค้าคงเหลือ 2.ประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้าเพื่อจัดทำทางเลือกเพื่อป้องกันปัญหาและตอบสนองลูกค้าได้ตามสถานการณ์ 3.ติดตามข้อมูลความถูกต้องของเกณฑ์มาตรฐานของสินค้า วัตถุดิบ จากส่วนงาน QC เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการทำงาน
Qualifications
 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป
 4. มีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้งาน มีความอดทน รับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์
 5. มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
 6. มีทักษะในการใช้สถิติ ข้อมูล เช่น กราฟต่าง ๆ พาเรโต
 7. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ ERP, Microsoft Word ,Excel, Power point
 8. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบ MRP (Material Requirement Planning)
How to apply
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • ส่งใบสมัครมาที่ E-mail
 • ส่งจดหมาย (สมัครงาน) มายังบริษัท
 • Contacts
  คุณขนิษฐา, คุณเบญจวรรณ
  บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
  1741 ถนนจันทน์
  Bang Phongphang Yan Nawa Bangkok 10120
  Tel. : โรงงานราษฏร์อุทิศ 1 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 02-683-8401-6,092-562-2393
  Email : kimpai_30@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Bangkhlo Bang Kho Laem Bangkok
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.