Apr 1, 2020

วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน (Environmental Officer)

pin locationLocation
pin location

Dan Khun Thot, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • 1.จัดทำแผนงงาน,โครงการ,กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานตามนโยบายและกฎหมายกำหนด
 • 2.ดูแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานทั้งการบําบัดมลพิษและการป้องกันมลพิษที่แหล่งกําเนิดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3.ดูแลการจัดการมลพิษของโรงงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
 • 4.พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การบําบัด หรือการกําจัดมลพิษของโรงงาน
 • 5.อัพเดตกฎหมายสิ่งแวดล้อม ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย และรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 • 6.ประเมินและตรวจสอบลักษณะของมลพิษ และประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • 7.ควบคุม กำกับ ดูแล ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • 8.จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 • 9.จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมและหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว
 • 10.ตรวจสอบและรับรองรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ
 • 11.ควบคุมสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • 12.ดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม(Workplace/Ambience/Stack/Sludge)ภายในโรงงานตามที่กฎหมายกำหนด
 • 13.ประสานงานและฝึกอบรมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานตามข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Qualifications
 1. อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารอย่างน้อย 2 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีใบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ(น้ำ,กากอุตสาหกรรม,อากาศ) มีใบบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย(บฉ.)
 4. มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, GMP, HACCP และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. มีความรู้ในด้านกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในด้านการตรวจสอบภายใน
 6. มีความรู้ในการควบคุมระบบบำบัดมลพิษ(น้ำ,กากอุตสาหกรรม,อากาศ) มีความรู้ในการจัดเก็บวัตถุอันตราย
 7. มีความสามารถในการเรียนรู้ รับผิดชอบในงาน ความระเอียดรอบคอบ การปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ
 8. มีจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม
 9. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะในการชี้บ่ง และประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม การติดต่อประสานงาน
 10. มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อบังคับ มีจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม
How to apply
 • - ส่ง resume มาที่อีเมล
 • - สมัครผ่าน Jobthai
Contacts
คุณอรณี ใจชอบสันเทียะ
บริษัท ไทยคาลิ จำกัด
333 หมู่ 4
Nong Sai Dan Khun Thot Nakhon Ratchasima 36220
Tel. : 097-004-2609
Email : thaikali_32@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Nong Sai Dan Khun Thot Nakhon Ratchasima
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.