Nov 27, 2020

ผู้จัดการแผนกบัญชี

pin locationLocation
pin location

Thung Khru, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
งานระบบบัญชีและบัญชีบริหาร งานบัญชีบริหารและงบประมาณ งานบัญชี - ระบบพจมาน งานบัญชีต้นทุนงานก่อสร้าง งานบัญชีทรัพย์สิน งานบัญชีภาษีอากร ลักษณะงาน วางแผน พัฒนา กำหนดนโยบายและระเบียบในการบริหารบัญชี รวมถึงปฏิบัติงานอันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารแผนกบัญชีตามที่กำหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างองค์กร กำกับดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี งานงบประมาณ งานภาษีอากรและงานบริหาร เพื่อช่วยเสริมให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำเดือน และนำเสนอระดับหัวหน้างานถัดไป ตรวจสอบและหรือ อนุมัติรายการทางบัญชีตามตารางอำนาจอนุมัติ ตรวจสอบและอนุมัติรองรับรายการ รับ จ่ายเงินของกิจการ ร่วมจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท/งบประมาณประจำปีของแผนกบัญชีการเงิน กับส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการใช้งบประมาณของทุกหน่วยงาน ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ ประสานงาน ดำเนินการ และจัดให้มีการตรวจนับทรัพย์สินตามแผนการตรวจนับ/ตรวจนับสินค้าคงเหลือของบริษัท และนำเสนอข้อมูลต่อฝ่ายบริหารต่อไป พัฒนาระบบบัญชี ระบบต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนมาตรฐานในระบบพจมาน กำกับและควบคุมการนำส่งภาษีอากรและการขอคืนภาษีอากรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ควบคุม กำกับดูแลและฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้ตามวัตถุประสงค์
Qualifications
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี
  2. จบปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี
  3. มีประสบการน์ในตำแหน่ง ผู้จัดการบัญชีมาไม่น้อยกว่า3 ปี
  4. ถ้าเคยมีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  5. มีทักษะในการเจรจาสื่อสารรวมถึงการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อัธยาศัยดี ขยัน อดทน และมีทัศนคติที่ดี (เชิงบวก)
  7. หากเคยผ่านการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. สามารถใช้ระบบ ERP ได้
How to apply
1. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai 2. ส่ง Resume สมัครงานผ่านทาง E-mail
Contacts
คุณธัญญะ เย็นสุข
บริษัท โซโนม่า จำกัด
เลขที่ 9 ซอยพุทธบูชา 38 (สำนักงานใหญ่)
Bangmot Thung Khru Bangkok 10140
Email : sonomahr_12@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-039-2788
Location
สำนักงานใหญ่ ซ.พุทธบูชา 38
Bangmot Thung Khru Bangkok
Directions
-รถประจำทางสาย 75 -รถสองแถวเล็กสาย 70
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.