Mar 21, 2020

การตลาด

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
 • • วิเคราะห์ วางแผนการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับทีมขายในแต่ละช่องทางการขายให้มีความเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • • วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และประเมินสถานการณ์ทางการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่งขัน และเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย พร้อมสร้างสรรค์รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการของบริษัท โดยให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • • ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้าในทุกช่องทางการขาย และให้คำแนะนำและวางแผนการทำกิจกรรมให้กับทีม ETS ภายใต้การดูแล
 • • รายงาน สรุปภาพรวม วิเคราะห์ปัญหาจุดอ่อน จุดแข็ง เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละช่องทาง ให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • • วิเคราะห์ วางแผน และบริหารงบประมาณในการจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทและเหมาะสมกับเป้าหมายการขายของแต่ละช่องทางการขาย
 • • วางแผนการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • • ประสานงาน และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งสื่อภายในท้องถิ่น และสื่อภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท
Qualifications
 1. การศึกษาระดับปวสขึ้นไป จบสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ด้านการตลาด และการส่งเสริมการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 3. ประสบการณ์ด้านอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Data Content และ/หรือ คอมพิวเตอร์ 3 ปีขึ้นไป
 4. มีทักษะด้านภาวะผู้นำ
 5. มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และการวางแผน การขายและการตลาด
 6. มีทักษะด้านการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง
 7. มีทักษะด้านการสร้างแรงจูงใจ และให้คำแนะนำปรึกษากับทีมงาน
 8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
How to apply
 • - สมัครด้วยตนเอง
 • - ส่งในสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com
Contacts
คุณรัตนาวไล ทองศรี
บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
889/1 หมู่ 7 โครงการบางปู SME
Bang Pu Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
Tel. : 02-323-9072-6#28
Email : yuenyong_18@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Pu Mueang Samut Prakan Samut Prakan
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.