JobThai
รับสมัครด่วน
Nov 29, 2023

HR Manager

pin locationLocation
pin location

Pathum Wan, Bangkok

salary iconSalary
salary icon45,000 - 70,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แผนอัตรากำลังคน สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 3.นำเสนอนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ตามแต่กรณีและความจำเป็น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ 4.สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการ ทำงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ 5.รักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน 6.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับ ข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์ 7.จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม และจัดบริการด้านสันทนาการ ตลอดจน อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานอาจดำเนินงานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน 8.จัดทำโครงการ 5ส, Kaizen, Lean และความปลอดภัยในการทำงาน 9.จัดทำ Organization Chart องค์กรตามที่ได้รับนโยบาย 10.บริหารจัดการสภาพแวดล้อมในบริษัทให้เป็นไปตามเความเหมาะสมและนโยบายบริหารจัดการ 11.จัดทำและรักษาระบบบริหารจัดการในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 12.จัดทำและควบคุมระบบงานของแผนกให้เป็นไปตาม KPI 13.ปรับปรุง,วิเคราะห์,ป้องกันระบบงานของแผนกในกรณีที่ไม่เป็นไปตาม KPI 14.ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 15.ติดตามข่าวสารที่ทันสมัยที่เกี่ยวกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แล้วประกาศให้พนักงานรับทราบ 16.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในสายงาน 5-8 ปีขึ้นไป
  4. มีทักษะและความชำนาญในการใช้โปรแกรมเงินเดือน
  5. มีความรู้ทางด้าน พรบ.แรงงานสัมพันธ์, พรบ.คุ้มครองแรงงาน และอื่นๆ
  6. มีทักษะการบริหารงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้
  7. จัดทำหลักสูตรและเป็นวิทยากรฝึกอบรมได้
  8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
  9. ปฏิบัติงาน 2 เสาร์/เดือน และสามารถเดินทางปฏิบัติงานระหว่างสำนักงานใหญ่-โรงงานได้
How to apply
1. ส่ง resume มาที่อีเมล 2. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com *โปรดนำเอกสารประกอบการสมัครงานของจริงมาแสดงด้วย อาทิ ใบผ่านงานจากที่ทำงานในอดีต, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, วุฒิการศึกษา ฯลฯ
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 153/13 ซอยรองเมือง3 ถนนรองเมือง
Rong Mueang Pathum Wan Bangkok 10330
Tel. : สำนักงานใหญ่: 02-613-8989 ต่อ 311, 312
Email : hrmwoodtect_56@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Rong Mueang Pathum Wan Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.