Apr 9, 2020

Asst.Supervisor Training / Sr. Training

pin locationLocation
pin location

Pluak Daeng, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามข้อตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
 • - ดำเนินการวางแผน และกำหนดแผนการอบรมให้สอดคล้องกับแผนธุระกิจและนโยบายการบริหารงานของของบริษัทฯ ประจำปี
 • - กำหนดวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังจากการฝึกอบรมในแต่ละหลักสุตรให้มีความชัดเจนเพื่อสามารถวัดผลการเรียนรู้ที่ได้จากการอบรม
 • - จัดทำ-ออกแบบสำรวจความจำเป็นในการอบรม (Training Needs)
 • - จัดทำงบประมาณการฝึกอบรมประจำปี (Training Budget)
 • - วางแผน และจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Yearly Training Plan)
 • - วิเคราะห์ จัดหาหลักสูตรและดำเนินการเพื่อพัฒนาและการฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • - สรุปผลการดำเนินการยื่นขอรับความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี และยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสบทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี เพื่อรายงานผลการฝึกอบรมฝีมือแรงานประจำปีตามสัดส่วนลูกจ้าง
 • - รับผิดชอบจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานอบรมและแรงงานสัมพันธ์
 • - รับผิดชอบการฝึกอบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับหรือประกาศต่างๆของบริษัท
 • - รับผิดชอบผลักดัน ติดตามการอบรมพัฒนาบุคคลากรขององค์กรให้มีประสิทธภาพมากขึ้น
 • - รับผิดชอบเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์
Qualifications
 1. เพศ หญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
 2. อายุ 22-35 ปี
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกระบวนการฝึกอบรมและสามารถหาความจำเป็นในการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถจัดโครงการการฝึกอบรมและวางแผนการฝึกอบรมปรำจำปีได้
 5. มีทักษะในการพูดและนำเสนอ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในด้านการฝึกอบรม
 6. สามารถประเมินการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถจัดอบรม ผลักดัน ติดตาม งานด้านอบรมได้ตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
How to apply
 • 1.ส่งอีเมลล์ adm_hr3@sz-hudson.com
 • 2.สมัครผ่าน Jobthai
 • 3.สมัครดัวยตนเองที่บริษัทฯ (**กรอกใบสมัครได้ที่บริษัท ฮัดสัน บริเวณป้อม รปภ.)
Contacts
แผนกบุคคลธุรการ
บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
7/421 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
Tel. : 038-026-870-5 ต่อ 601,602
Email : hudson_47@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.