Oct 22, 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR Supervisor)

pin locationLocation
pin location

Bang Khun Thian, Bangkok

salary iconSalary
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
วิเคราะห์ และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบงาน รับนโยบายมาจัดทำแผนกลยุทธ์ และลงมือปฏิบัติ ตามนโยบายหลักของบริษัท •การบริหารระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน, โครงสร้างองค์กร, KPI ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา •การบริหารแผนการพัฒนาบุคลากร บริหารแผนงานในการสรรหาบุคลากร •สรรหาคัดเลือกผู้สมัครงานให้มีคุณสมบัติและทักษะ ความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งงาน •การชี้แจงกฎระเบียบ วินัย จรรยาบรรณ ให้แก่พนักงานใหม่ •การชี้แจงค่าจ้าง สวัสดิการ และเงื่อนไขการจ้างงาน ให้แก่พนักงานใหม่ •การวางแผนให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบ และติดตามการจัดอัตรากำลังของหน่วยงานต่างๆ •ศึกษา เสนอแนะ และจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับเงินเดือน/โบนัส •นำเสนอ ควบคุม และตรวจสอบงานสวัสดิการของพนักงาน •บริหารนโยบาย กำกับและดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากร •ติดตามประมวลผลการปฎิบัติงานหน่วยงานต่างๆ •การบริหารแรงงานสัมพันธ์ •นำเสนอ แนะนำให้คำปรึกษา ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน •พิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดระเบียบวินัย ข้อบังคับการจ้างงาน •สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน •การบริหารสวัสดิการประเภทต่างๆของพนักงาน
Qualifications
 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่จำกัดอายุ มีประสบการณ์ทำงาน HR 3-5 ปีแล้ว เท่านั้น
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4. มีความใฝ่รู้ ทะเยอะทะยานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีทักษะ การสื่อสารที่ดี สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้
How to apply
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • Contacts
  คุณภัทร
  บริษัท บางบอน พลาสติก กรุ๊ป
  186 ซอยพระราม 2 ซอย 54
  Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150
  Tel. : 02-899-5007
  Email : Phattara_09@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Samaedam Bang Khun Thian Bangkok
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.