รับสมัครด่วน
Sep 26, 2020

เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุนการผลิต) บัญชีทั่วไป BOI

pin locationLocation
pin location

Si Khio, Nakhon Ratchasima

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon4 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.รวบรวมสถิติแต่ละแผนกมาคิดต้นทุนในแต่ละเดือน 2.จัดทำต้นทุนการผลิตแต่ละแผนก 3.จัดทำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิต เพื่อประกอบงบต้นทุนการผลิต 4.ตั้ง CODE สินค้าในโรงงาน ภายในและภายนอก 5.ตรวจนับ Stock ทุกสิ้นเดือน 6.สรุปรายงานสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือนและบันทึกบัญชี 7.ตรวจเช็คการขายซากเศษวัสดุของเก่าร่วมกับสโตร์ 8.บันทึกการลงบัญชีค่าใช้จ่ายเงินสดย่อยทั้งหมด 9.งานอื่นๆ ที่นายจ้างมอบหมาย 10.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของบริษัทฯ 11.ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับงานระบบที่บริษัทได้รับการรับรอง BOI ทรัพย์สิน 1. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินถาวรของบริษัท พร้อมติดรหัสทรัพย์สินถาวร 2. ตั้งรหัสทรัพย์สินถาวรที่มีการซื้อ,และแก้ไขรหัสที่โอนย้ายไปใช้ในแต่ละแผนก 3. จัดทำรายงานและสรุปงานระหว่างทำ,อุปกรณ์ระหว่างทางพร้อมจัดเก็บและบันทึกบัญชีทรัพย์สินถาวร 4. ตรวจเช็คและจัดทำรายงานโอนย้าย,ขาย,ทรัพย์สินที่มีการย้ายไปใช้ในแต่ละแผนกและนอกบริษัท 5. ตรวจเช็คทรัพย์สินถาวรทุกไตรมาส 6. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินด้านทรัพย์สินถาวร,เงินค้ำประกันผลงานและทรัพย์สินที่ติดภาระค้ำประกัน 7. แจ้งเปิดดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดและยื่นคำขอรับการส่งเสริม แก้ไข และขยายระยะเวลาในการนำเอาเครื่องจักร 8. ยื่นขออนุมัติและขอยกเว้นอากรในการนำเอาเครื่องจักร,วัตถุดิบและสินค้า พร้อมตรวจสอบและเคลียร์เอกสารขาเข้า 9. ยื่นสูตรการผลิตสำหรับวัตถุดิบที่มาผลิตเพื่อส่งออกและตัด Stock 10.ยื่นแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตอนสิ้นปี และจัดทำรายงานเกี่ยวกับ BOI 11. ตรวจเอกสาร 19 ทวิ และทำการขอคืนภาษี พร้อมสรุปยอดคงค้าง 1213. ตรวจเช็ค Stock ทุกสิ้นเดือน 14. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่ร้องขอ 15.งานอื่นๆ ที่นายจ้างมอบหมาย 16.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของบริษัทฯ 17.ปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ระบบการ จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ,ระบบ GMP & HACCP และ ISO 14001 .ตรวจเอกสารงานระหว่างก่อสร้างและงานระหว่างติดตั้งว่าบันทึกบัญชีตามบัตรส่งเสริม
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  3. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำบัญชีและการเงิน
  4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี หรือมีประสบการณ์ บัญชีต้นทุน
  5. มีความรับผิดชอบสูง สามารถรับแรงกดดันได้
How to apply
- สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท - สมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now)
Contacts
ฝ่ายบุคคลและธุรการ
VAVA PACK CO.,LTD.
52 หมู่ 3 ถนนสีคิ้ว-ด่านขุนทด
Si Khio Si Khio Nakhon Ratchasima 30140
Email : vavaflex14_71@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-413-103
Location
Si Khio Si Khio Nakhon Ratchasima
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company