JobThai
Jun 1, 2023

Head Section, Production Leader

pin locationLocation
pin location

304 Industrial Park Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด - วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาสายงานการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ลดของเสียภายในกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของงานให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาของงานที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต - บริหารจัดการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานที่กำหนด - บริหารจัดการความสมดุลระหว่างเครื่องจักรและพนักงานให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
Qualifications
 1. ตำแหน่ง Head Section
 2. เพศชาย อายุระหว่าง 25- 35 ปี
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การจัดการอุสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ขวข้องกับการผลิต
 4. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมงานยาง 5 ปีขึ้นไป
 5. มีความรู้ด้าน Press Machine จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาได้
 7. ตำแหน่ง Production Leader
 8. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี
 9. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 10. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมงานยาง 1-2 ปีขึ้นไป
 11. มีความรู้ความชำนาญในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ดีในกระบวนการผลิต
 12. ควบคุมคุณภาพของงาน และสามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี
How to apply
- สมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com - ส่งใบสมัครทางEmail - สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท สยาม เคียวโด จำกัด
Contacts
คุณศศิประภา ชัยกมลวิช, คุณเสาวลักษณ์ เถาทอง
บริษัท สยาม เคียวโด จำกัด
522 ม.7 เขตนิคมอุตสาหกรรม 304
Tha Tum Si Maha Phot Prachin Buri 25140
Tel. : 037-481-131 ต่อ 108
Email : siamkyodo_10@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 037-481-134
Location
304 Industrial Park
Tha Tum Si Maha Phot Prachin Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.