เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  ภาคเหนือ
 พบ 106,332 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
73%
32 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  อุทัยธานี เงินเดือน :  14,000
อนุปริญญา อิเล็กทรอนิกส์เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  control boiler , Technician boiler , ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ Technician Boiler , Technician Boiler
92%
23 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  อุตรดิตถ์ เงินเดือน :  12,000+
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , พนักงานขาย,การตลาด
84%
24 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
84%
24 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    IT support,help desk support
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  IT support , IT support
68%
22 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
79%
23 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical Engineer,Manteinance Engineer
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงราย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer , นักศึกษาฝึกงาน
66%
25 ปี  
7 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานขาย
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  เชียงราย เงินเดือน :  9,000
มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุนชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
84%
23 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง
50%
23 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  แพร่ เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปวส. ช่างโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
77%
20 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    ผู้ช่วยเชฟ,ผู้คุมงาน
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  12,000
ปวส. ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน , ฝึกงาน
75%
22 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี พืชศาสตร์(พืชผัก) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
90%
25 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    Production,QA,RD
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  20,000-30,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
69%
25 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  น่าน เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน
99%
30 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    it,it support,Computer technician
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  กำแพงเพชร เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อนุปริญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ , หัวหน้าช่างเทคนิค , ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ , พลทหารพรรคกลิน , ช่างเทคนิค
88%
28 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    ทนายความ
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  พะเยา เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานหลักประกันอสังหาริมทรัพย์ , ทนายความฝึกหัด
79%
22 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  ลำปาง เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สัตวบาล
90%
25 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  เชียงใหม่ เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ (QA Supervisor)
81%
23 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    พนักงานธุรการ
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  อุตรดิตถ์ เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การเดินเรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  DECK CADET
80%
22 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Research & Development (R&D),Quality Control (QC),Quality Assurance (QA)
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  ลำพูน เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
66%
28 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครสวรรค์ เงินเดือน :  23,000
ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บัญชีเงินสด
 พบ 106,332 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม