JobThai
เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ JobThai สำหรับผู้ประกอบการ
มีผลบังคับใช้ 25 พฤษภาคม 2563
เงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ”) เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ในฐานะผู้ให้บริการค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับผู้หางาน และค้นประวัติ และ/หรือ ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JobThai กับผู้ประกอบการ ในฐานะผู้ใช้บริการเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุไว้นี้จะมีผลผูกพันต่อผู้ประกอบการทันทีที่ผู้ประกอบการกดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ โปรดอ่านเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียดและครบถ้วนก่อนเริ่มต้นใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการโดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนผู้ประกอบการเป็นการล่วงหน้า บริษัทแนะนำให้ผู้ประกอบการตรวจสอบเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบผ่านทางอีเมล หรือโดยวิธีประกาศในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของ JobThai
คำจำกัดความ
ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น “คำ” และ “ข้อความ” ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง“JobThai”หมายถึง บริการค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับผู้หางาน และค้นประวัติ และ/หรือ ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ JobThai“การโฆษณา”หมายถึง การประกาศรับสมัครงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งใด ๆ รวมถึงการโฆษณาในรูปแบบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บน JobThai“ข้อมูล”หมายถึง ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ และสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน“ผู้ประกอบการ”หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยรวมถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ นิติบุคคลตามกฎหมายชนิดอื่น ๆ ที่สมัครสมาชิกกับ JobThai“ผู้หางาน”หมายถึง ผู้ใช้บริการ JobThai เพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับ JobThai และผู้ใช้บริการที่ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับ JobThai“ผู้สมัคร”หมายถึง ผู้ที่ยื่นสมัครงานตามตำแหน่งที่ปรากฏหรือโฆษณาบน JobThai“ชื่อผู้ใช้”หมายถึง ชื่อที่ผู้ประกอบการกำหนดขึ้น และได้รับอนุมัติเพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการของ JobThai“รหัสผ่าน”หมายถึง รหัสที่ผู้ประกอบการกำหนดขึ้น และได้รับอนุมัติเพื่อใช้เข้าสู่การให้บริการของ JobThai“บริการ”หมายถึง บริการที่นำเสนอบน JobThai รวมถึงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ประกอบการ ผู้หางาน และ/หรือ บุคคลทั่วไป โดยมีทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย“ประวัติ JobThai”หมายถึง ประวัติส่วนบุคคลของผู้หางาน รวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานที่ถูกจัดทำโดยผู้หางาน ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบ JobThai โดยความยินยอมของเจ้าของข้อมูล“ใบสมัคร”หมายถึง ใบสมัครที่ผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครทำขึ้นตามตำแหน่งงานที่ปรากฏหรือโฆษณาบน JobThai
 1. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
  1. ผู้ประกอบการตกลงจะรักษาไว้ซึ่งความลับและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) สำหรับการใช้บริการ JobThai ต่อบุคคลอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการสูญหายของชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) หรือหากมีบุคคลอื่นล่วงรู้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าว
  2. ผู้ประกอบการยอมรับว่าธุรกรรมใด ๆ หรือการใช้บริการใด ๆ ที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้ประกอบการให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ประกอบการเอง และมีผลผูกพันต่อผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องลงนามในเอกสารใด ๆ
  3. เพื่อความปลอดภัย หากมีการปรับเปลี่ยนพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ บริษัทแนะนำให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) ของผู้ประกอบการ
 2. ขอบเขตการให้บริการ
  1. เพื่อความปลอดภัย หรือเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมบริการใด ๆ ซึ่งให้ไว้กับผู้ประกอบการโดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนผู้ประกอบการเป็นการล่วงหน้า
  2. ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ JobThai บัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูล เนื้อหา และบริการต่าง ๆ ที่ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JobThai หรือได้รับมาในระหว่างการให้บริการถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท
  3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือ ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการซึ่งรวมถึงความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใช้บริการ JobThai การเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หากได้ดูแลตามสมควรหรือตามพฤติการณ์แล้ว
  4. ผู้ประกอบการตกลงและยินยอมมอบข้อมูลในรูปแบบและประเภทต่าง ๆ ตามแต่ที่บริษัทร้องขอเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลดังกล่าวจนกว่าผู้ประกอบการจะประสงค์ให้ลบข้อมูล
  5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือข้อบกพร่องในการให้บริการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดอันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
  6. ผู้ประกอบการตกลงและยอมรับว่าบัญชีผู้ใช้งานมีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ประกอบการไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีผู้ใช้งานของตนแก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมิได้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบการได้
  7. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแสดงโฆษณาสำหรับบริการ ผู้ประกอบการ หรือบุคคลภายนอก รวมถึงเพื่อ JobThai และ/หรือ บริษัทเองให้ผู้หางานผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JobThai
  8. บริษัทจะไม่ผูกพันต่อการให้บริการจนกว่าผู้ประกอบการจะส่งมอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการตามที่บริษัทกำหนดหรือร้องขอจากผู้ประกอบการ
 3. ลักษณะการให้บริการ
   JobThai เป็นบริการค้นหางาน และ/หรือ สมัครงานสำหรับผู้หางาน และค้นประวัติ และ/หรือ ประกาศรับสมัครงานสำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงนำเสนอข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หางานและผู้ประกอบการที่เข้าใช้บริการ ในส่วนของข้อมูล บทความ รูปภาพ เนื้อหา ตัวเลขที่ผู้ประกอบการนำมาใช้เพื่อนำเสนอหรือประกาศบนบริการ JobThai ทั้งต่อสาธารณชนและต่อบุคคลอื่นเป็นการส่วนตัวให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากบริษัทมิได้มีอำนาจในการควบคุม ดัดแปลง และ/หรือ แก้ไขแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่สามารถรับประกัน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล บทความ รูปภาพ เนื้อหา ตัวเลขที่ถูกนำเสนอโดยผู้ประกอบการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามตามสมควรในการสอดส่องดูแลข้อมูล บทความ รูปภาพ เนื้อหา ตัวเลขหรือการนำเสนอในรูปแบบใด ๆ บนโฆษณาหรือประกาศที่อยู่บนบริการ JobThai ให้มีความเหมาะสมการใช้บริการ JobThai มีทั้งบริการแบบมีค่าบริการและไม่มีค่าบริการ โดยผู้ประกอบการตกลงและยินยอมว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่าจะไม่ปฏิบัติในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้
  1. ลงประกาศ นำเสนอหรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือมีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หยาบคาย หรือมีลักษณะหมิ่นประมาท เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
  2. ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นการแสดงหรืออาจทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ประกอบการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบหรือ ผลตอบแทนที่ไม่สุจริต
  3. ทำซ้ำ ปลอมแปลง ลอกเลียน ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันมีผลให้ข้อความใด ๆ ในบริการ JobThai เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
  4. ลงประกาศ นำเสนอหรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
  5. ลงประกาศ นำเสนอ เปิดเผย หรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ผู้ประกอบการมิได้ขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  6. ลงประกาศ นำเสนอ หรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือรหัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดระบบการทำงาน หรือเป็นอุปสรรคในการให้บริการของ JobThai
  7. ลงประกาศ นำเสนอ หรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่มีลักษณะเชื้อเชิญ ส่งเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น "Junk Mail" "Spam" จดหมายลูกโซ่ "Pyramid Scheme" หรือมีลักษณะเชื้อเชิญ ส่งเสริมในรูปแบบอื่นใด
  8. ลงประกาศ นำเสนอ หรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการส่งเสริม ชักจูง หรือสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี ตลอดจนการสนับสนุนการทำร้ายร่างกายหรือทำให้เกิดความบาดเจ็บ ความเสียหายต่อบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ หรือสนับสนุนการทำการทรมานสัตว์ รวมถึงการให้วิธีการประกอบวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงครามใด ๆ
  9. ลงประกาศ นำเสนอ หรือส่งข้อมูล ข้อความ และ/หรือ เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการส่งเสริม ชักจูง หรือสนับสนุนการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม หรือเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในขณะนั้น หรือก่อให้เกิดความโกลาหลในคนหมู่มาก
 4. การยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ
  1. ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลและรายละเอียดอื่นใดที่ผู้ประกอบการนำเสนอหรือประกาศบนบริการ JobThai เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ หากบริษัทพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยผู้ประกอบการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท
  2. ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าจะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อตรวจพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข หรือมีข้อบกพร่อง มิฉะนั้นจะถือว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือสมตามความประสงค์ของผู้ประกอบการและส่งผลให้ผู้ประกอบการสละสิทธิใด ๆ ในการคัดค้านข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่เห็นสมควรได้โดยปราศจากความยินยอมของผู้ประกอบการ
  3. ผู้ประกอบการได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการด้วยดีโดยตลอดแล้ว และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง
  4. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ ตลอดจนอัตราค่าบริการ ค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ โดยบริษัทจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้า (15) วัน เมื่อผู้ประกอบการเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะถือว่าผู้ประกอบการได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงเช่นว่านั้นแล้ว
  5. ผู้ประกอบการตกลงว่าบริษัทสามารถแจ้งหรือประกาศการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ ตลอดจนอัตราค่าบริการ ค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ บน JobThai และ/หรือ อีเมลได้
  6. ผู้ประกอบการตกลงและยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการที่ได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JobThai ในการระบุตัวตนและตรวจสอบความถูกต้องของผู้ประกอบการเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพหรือเหตุจำเป็นอื่นใดตามที่เห็นสมควร
  7. ผู้ประกอบการยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดจากการกระทำของผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม ซึ่งรวมถึงความผิดพลาด ข้อบกพร่องของระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ
  8. ผู้ประกอบการยอมรับว่าหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ ก็ตามที่ผู้ประกอบการได้จัดทำขึ้นหรือมอบให้แก่บริษัทอันเนื่องมาจากการใช้บริการของผู้ประกอบการมีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนแต่อย่างใด
  9. ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่าการใช้บริการใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JobThai หรือการใช้บริการของบริษัทจะต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่ทางบริษัทในการดำเนินงานตามขั้นตอนที่จำเป็น โดยผู้ประกอบการจะไม่เรียกร้องให้ทางบริษัทรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินการ
  10. ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามกฎหมายสามารถทำนิติกรรมต่าง ๆ ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอย่างถูกต้องแล้ว
  11. ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงซึ่งข้อมูล หรือการให้บริการอื่นใดทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบเป็นการล่วงหน้า
  12. ผู้ประกอบการตกลงว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครที่ผู้ประกอบการได้รับหรือค้นหาผ่านระบบ JobThai เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างเท่านั้น ผู้ประกอบการมิอาจใช้เพื่อการพาณิชย์หรือวัตถุประสงค์อื่นใดได้
  13. ผู้ประกอบการตกลงว่าหากผู้ประกอบการส่งต่อประวัติ JobThai หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ หรือใบสมัครของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครให้กับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นการส่งต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงานหรือเพื่อประโยชน์ในการสมัครงานของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์หรือการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ประกอบการหรือบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม
  14. ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่า JobThai จะส่งอีเมลอัตโนมัติ เช่น อีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก อีเมลแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ถึงสถานะต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก การประกาศรับสมัครงาน และ/หรือ การใช้บริการ
  15. ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจใช้ข้อมูลติดต่อที่ระบุไว้ในระบบ JobThai ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการ เพื่อสอบถามข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ แนะนำการให้บริการหรือนำเสนอบริการใหม่ และ/หรือ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการของบริษัท
  16. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก ปฏิเสธ หรือ งดการให้บริการต่อธุรกิจตัวแทน หรือนายหน้าขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจขายตรง ธุรกิจหาสมาชิก MLM การตลาดแบบ face-to-face รวมถึงธุรกิจที่เหมือน หรือคล้ายกัน ตลอดจนการโฆษณา และ/หรือ การประกาศงานที่ไม่มีความชัดเจนทั้งในส่วนของข้อมูล รายละเอียด หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง รวมทั้งธุรกิจที่มีการค้นประวัติเป็นจำนวนมากจนเป็นที่ผิดสงสัย หากตรวจพบว่ามีการนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ของ JobThai การโฆษณา และ/หรือ การประกาศดังกล่าวจะถูกระงับทันทีโดยบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการในทุกกรณี ซึ่งดุลพินิจของ JobThai ถือเป็นที่สิ้นสุด
 5. ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือข้อมูลอื่นใดที่ลงประกาศหรือนำเสนอไว้บน JobThai และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการให้บริการ JobThai ผู้ประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจากเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้บริการ การละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ และ/หรือ การละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นแต่เพียงผู้เดียว และมิให้กระทบต่อบริการ JobThai บริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน บริษัทคู่ค้า และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
  2. รายละเอียดและข้อมูลที่ผู้ประกอบการลงประกาศหรือนำเสนอไว้บน JobThai รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
  3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพนักงาน ผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การดำเนินการของผู้ประกอบการให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
  4. การดำเนินการที่อยู่นอกขอบเขตของการให้บริการของบริษัท และ/หรือ การดำเนินการของผู้ประกอบการเอง ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว
 6. ความรับผิด
   บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใด ๆ หรือความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึงความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  1. เกิดเหตุขัดข้องจากบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเริ่มทำธุรกรรม
  2. เกิดเหตุสุดวิสัยทางเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบสื่อสารหรือการส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน ล้มเหลว หรือสาเหตุอื่นจากไวรัสคอมพิวเตอร์
  3. เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องโดยผู้ประกอบการเอง
  4. ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้
  5. ความล่าช้า ความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการ
  6. ความล่าช้า ความผิดพลาดหรือความบกพร่องอันเนื่องจากความเสถียรของระบบ JobThai
  7. ความล่าช้าหรือความบกพร่องของผู้ให้บริการทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือบริษัทอื่นที่นอกเหนือจากที่ JobThai ใช้บริการหรือมีสัญญาผูกพันด้วย
  8. ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าสู่บริการของระบบอินเทอร์เน็ตได้
  9. การสูญหายของผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ประโยชน์ของข้อมูล หรือความเสียหายที่ไม่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ จากการใช้บริการ รวมไปถึงการสูญหายของข้อมูลข่าวสารใด ๆ
  10. บริษัทจะไม่รับผิดชอบและรับประกันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลประกอบการสมัครงาน คุณสมบัติ ประสบการณ์ ข้อมูลอื่นใดของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครไม่ว่าจะได้รับจาก JobThai หรือตัวผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครเอง
  11. บริษัทไม่รับประกันว่าบริการ JobThai ปราศจากการใช้คุกกี้ หรือปราศจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องอื่นใด
  12. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ จากความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใช้บริการ JobThai ความผิดพลาดในการแสดงผล การเชื่อมต่อ ความเสถียรของระบบ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ต่อผู้ประกอบการ และบุคคลภายนอก ที่เกิดจากการเข้าใช้บริการ JobThai
  13. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด ข้อบกพร่อง และ/หรือ อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูล ประกาศ โฆษณา หรือด้วยวิธีการใดในการนำเสนอบนบริการ JobThai รวมทั้ง การสูญเสีย เสียหาย หรือถูกทำลายของข้อมูลใด ๆ ซึ่งถือว่ากระทำโดยตัวผู้ประกอบการเอง
  14. บริษัท กรรมการ นายหน้า ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการ JobThai จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงาน รวมถึงการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร
  15. ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของประกาศหรือโฆษณาที่ปรากฏบนบริการ JobThai เป็นความพึงพอใจของผู้ประกอบการเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลซึ่งปรากฏตามประกาศหรือโฆษณาบนบริการ JobThai
  16. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดสัญญา การผิดสัญญา หรือการฝ่าฝืนสิทธิใด ๆ ของบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากข้อมูล ซึ่งปรากฏตามประกาศหรือโฆษณาบนบริการ JobThai โดยผู้ประกอบการ
 7. สมาชิกและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
  1. ผู้ประกอบการตกลงและยอมรับว่าข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดและข้อมูลอื่นใดที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ JobThai เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบัน
  2. ผู้ประกอบการตกลงและยอมรับว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของรายละเอียดและข้อมูลดังกล่าว ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากการเป็นสมาชิกจะคงอยู่ตลอดไป ตราบเท่าที่ผู้ประกอบการยังคงเป็นสมาชิก และจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิก
  3. ผู้ประกอบการตกลงและยอมรับว่าหากบริษัทพบว่าผู้ประกอบการได้ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลจากผู้ประกอบการ หรือข้อมูลที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบ JobThai มีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเป็นสมาชิก ย้ายหรือถอดถอนข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ ระงับการใช้บริการตามดุลพินิจของบริษัท โดยมิต้องบอกกล่าว
  4. บริษัทจะผูกพันในการให้บริการตามสัญญานี้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการได้ให้ข้อมูล โลโก้ อาร์ตเวิร์ก และรายละเอียดอื่นใดตามความจำเป็นในการประกาศหรือโฆษณาแก่บริษัท
  5. ผู้ประกอบการอาจยกเลิก ย้ายหรือถอดถอนข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนในประกาศหรือโฆษณาบนบริการ JobThai ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการประกาศหรือโฆษณาตามสัญญา ทั้งนี้ ในการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ บริษัทไม่จำเป็นต้องคืนค่าบริการ สำหรับสิทธิ ผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ประกอบการไม่ได้รับจากการกระทำดังกล่าว
  6. ในการสมัครสมาชิกแบบมีค่าบริการ แม้ว่าผู้ประกอบการมิได้ใช้บริการภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ ผู้ประกอบการยังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการไม่ใช้บริการดังกล่าว
  7. ผู้ประกอบการตกลงว่าหากตรวจพบข้อมูลใด ๆ ที่ระบุในประกาศหรือโฆษณาของผู้ประกอบการขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี หรือมีเนื้อหาอนาจาร น่ารังเกียจ หรือ ด้วยเหตุอื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทอาจใช้ดุลพินิจรายงานหรือแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมิต้องบอกกล่าวต่อผู้ประกอบการล่วงหน้า
  8. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัคร ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง ประวัติ JobThai หรือ ใบสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครได้ เมื่อบริษัทได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครให้ส่งข้อมูลดังกล่าวต่อไปยังผู้ประกอบการเท่านั้น
 8. การตัดสิทธิการเป็นสมาชิก
   ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิเพิกถอนการเป็นสมาชิก ระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งลบข้อความ ประกาศ โฆษณา เนื้อหาที่อยู่ในบริการ JobThai หรือปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการนั้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้บริการที่มีเหตุให้เชื่อว่าผู้ประกอบการได้ละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ บริษัทจะระงับการให้บริการโดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ประกอบการหรือบุคคลที่สามหากมีการเพิกถอนการเป็นสมาชิก ระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งลบข้อความ ประกาศ โฆษณา เนื้อหาที่อยู่ในบริการ JobThai หรือปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการข้างต้น
 9. ข้อมูลเอกสารที่ใช้ผ่านบริการ JobThai
  1. เอกสารหรือหนังสือใด ๆ ที่ JobThai ส่งไปยังผู้ประกอบการตามอีเมล ที่อยู่ หรือสำนักงานที่แจ้งไว้ในการสมัครสมาชิกหรือการใช้บริการ JobThai ให้ถือว่าผู้ประกอบการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้น ๆ เป็นอย่างดีแล้ว
  2. ผู้ประกอบการรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อหรือการแจ้งใด ๆ จากบริษัทไปยังผู้ประกอบการผ่านทางอีเมล ไปรษณีย์ หรือช่องทางติดต่ออื่นใด ตามอีเมล ที่อยู่ หรือสำนักงานที่ผู้ประกอบการแจ้งไว้ในการสมัครสมาชิกหรือการใช้บริการ JobThai ให้ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง
 10. การเปิดเผยข้อมูล
   ผู้ประกอบการตกลงและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการที่ได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JobThai ได้ในกรณีต่อไปนี้
  1. ข้อมูลประวัติ JobThai ข้อมูลการสมัครงาน ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครงานอื่น ๆ ตลอดจนรายละเอียดและข้อมูลอื่นใดของผู้หางาน และ/หรือ ผู้สมัครจะถูกเปิดเผยต่อผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและลงประกาศรับสมัครงาน เมื่อผู้ประกอบการดังกล่าวใช้สิทธิในระหว่างการเป็นสมาชิก
  2. ข้อมูลของผู้ประกอบการจะถูกเปิดเผยให้กับบุคคลทั่วไปทราบเฉพาะในส่วนที่ผู้ประกอบการต้องการให้เปิดเผย
  3. ข้อมูลการประกาศรับสมัครงานของผู้ประกอบการจะเปิดเผยต่อผู้หางานผ่านทาง JobThai ในระหว่างการเป็นสมาชิก
  4. ข้อมูลการประกาศรับสมัครงานที่ผู้ประกอบการได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JobThai หากมี ชื่อ ภาพ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรภายในของผู้ประกอบการ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หรือสำเนาเอกสารใดที่พิสูจน์ถึงความมีอยู่ของบุคคลอื่น ผู้ประกอบการขอรับรองและยืนยันว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลของบุคคลนั้นมาใช้ประกอบการรับสมัครงานหรือที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครงาน ในการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนหากมีการฟ้องร้องหรือเรียกร้องใด ๆ ในการนำข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาใช้
  5. ผู้ประกอบการตกลงและยอมรับว่าบริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบการตามคำสั่งหรือหมายศาล หรือเมื่อได้รับคำร้องจากองค์กรผู้มีอำนาจของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้
 11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล
  1. บริษัทมีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ โดยสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ คลิก
  2. ผู้ประกอบการมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนบุคคลหรือความลับ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) สำหรับการใช้บริการ JobThai หากมีข้อสงสัยว่ามีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านหรือรหัสอื่นใด (ถ้ามี) อาจถูกบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ประกอบการต้องติดต่อศูนย์บริการที่ เบอร์โทร 02-480-9999 อีเมล support@jobthai.com ทันที
  3. ผู้ประกอบการสามารถคัดค้านการเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล รวมถึงขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลที่ตนได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ JobThai เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ผ่านทางศูนย์บริการที่ เบอร์โทร 02-480-9999 อีเมล support@jobthai.com โดย บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน โดยบริษัทจะคงไว้ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างน้อย 90 วัน และบริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอไม่เกิน 120 วัน แต่สำหรับข้อมูลที่ถูกส่งออกไปยังช่องทางต่าง ๆ แล้วนั้น บริษัทจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
  4. ผู้ประกอบการสามารถถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในระบบ JobThai ได้โดยติดต่อศูนย์บริการที่เบอร์โทร 02-480-9999 อีเมล support@jobthai.com ทั้งนี้การถอดถอนความยินยอมนี้อาจมีผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้งานบัญชีผู้ใช้งานบน JobThai ได้อีก
  5. บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบว่าหลังการลบบัญชีผู้ใช้งาน หรือถอดถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการในระบบ JobThai บริษัทยังคงมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ประกอบการต่อเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน
  6. ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ค่าทนาย ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการระงับข้อพิพาทแต่เพียงผู้เดียว หากปรากฏว่าเหตุแห่งการเลิกสัญญาเป็นความผิดของผู้ประกอบการนั้น
 12. ทรัพย์สินทางปัญญา
   ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการที่เกี่ยวข้องกับในการบริการ ซอฟต์แวร์ สารสนเทศ บัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา วิธีการนำเสนอ หรือบริการต่าง ๆ ที่ JobThai ได้จัดทำ สร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนาขึ้นบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของ JobThai หรือได้รับมาในระหว่างการให้บริการถือเป็นสิทธิของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวทันที
 13. กฎหมายที่ใช้
   เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ หรือสัญญาอื่นในที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ให้เป็นไปตามและบังคับภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย