เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน

> 10,000 คน
3,001 - 10,000 คน
1,001 - 3,000 คน
501 - 1,000 คน
0 - 500 คน
 ภาค/จังหวัด:  ภาคใต้
 พบ 58,965 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
90%
34 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  25,000
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายเครดิต
83%
26 ปี  
24 ก.พ. 61
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Pc , Pc , Pc
78%
30 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  13,000
ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมรช
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระแก้วรันวิทย์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ขาย , Sale Executive
80%
23 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    นักธรณีวิทยา
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี ธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
82%
23 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    ครู,ติวเตอร์
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
89%
25 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นราธิวาส เงินเดือน :  10,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาช่วยงาน , นักเรียนฝึกประสบการณ์
66%
23 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  13,000
ปวส. การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ปวช. การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
92%
23 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต บางเขน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรฝึกหัด
83%
22 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
82%
22 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    ควบคุมคุณภาพ,วิจัยพัฒนา
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  ชุมพร เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน-ควบคุมคุณภาพ
86%
22 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  พังงา เงินเดือน :  16,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักวิชาการสาธารณสุข
87%
26 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    Electrical /Electronics Engineer,Maintenance Engineer
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  18,000 - 22,000
ปริญญาตรี Electronic Engineering Rajamanggala University of Technology Srivijaya, Songkhla,Thailand
ปวช. Electronic Nakhon Sri Thammarat Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Electrical Engineer , Electrical Engineer , Assistant Engineer (Trainee) , Trainee
79%
22 ปี  
13 สมัครตำแหน่ง  :    Industrial Engineer,Process Engineer,QA Engineer
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  15,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Industrial Engineering
83%
24 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  สัตวบาล , พนักงานขาย
59%
22 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    ห้องปฏิบัติการ,วิจัย
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
53%
21 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    โลจิสติกส์
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  นครศรีธรรมราช เงินเดือน :  12,000-15,000
ปวส. การจัดการขนส่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
84%
31 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  สงขลา เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพาณิชยการอยุธยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยหัวหน้าช่างเทคนิค , เจ้าหน้าที่ , เจ้าหน้าที่งานระบบ
83%
26 ปี  
18 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  25,000+
ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ๋ีjunior supervisor , operation
56%
22 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Engineer
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม
94%
29 ปี  
23 ก.พ. 61
จังหวัด :  ระนอง เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี การขนส่งระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีระนอง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าสาขา , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าทีปฎิบัติการขนส่งทางเรือ
 พบ 58,965 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม