JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  ตาก
 พบ 4,734 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
85%
25 ปี  
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  -
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ปวช. ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (ระดับบังคับบัญชา) , Production Engineer , ช่างวิศวกรรมการผลิต , นักศึกษาฝึกงาน
82%
27 ปี  
2 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร,Production improvement,Production engineer
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  20,000-22,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาตาก
ปวส. โลหะการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนาตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที , เด็กฝึกงาน
76%
25 ปี  
3 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หน่วยแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง
91%
26 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    Site Engineering,Office Engineering,QS Engineering
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  24,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎรอํารุง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  site engineer , นักศึกษาฝึกงาน
72%
25 ปี  
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  12,000-15,000
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  OPERATION , Front Desk , Guest Service Agent
84%
24 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    Engineering,Design PCB,Test engineer
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Electronic Rajamangala University of Technology Lanna Tak
ปวช. Electronic Tak Technical College
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer design PCB , Test engineer
79%
23 ปี  
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  15,000 ขึ้นไป
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล
99%
25 ปี  
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  19,000
ปริญญาตรี Polymer Engineering Suranaree University of Technology
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุมารี
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design Engineer (New Model) , Assistant Engineer
75%
25 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Quality control,Maintenance Engineer
17 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC Line , project Engineer
98%
27 ปี  
10 สมัครตำแหน่ง  :    Production Engineer,Design Engineer,Maintenance Engineer
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  20,000
ปริญญาตรี Mechanical Engineeing RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA TAK
ปวส. Mechanical TAK Technical
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Design Engineer , Boiler Staff , Mechanical Engineering
74%
23 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกร
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer , ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายการผลิต
84%
34 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  30,000
ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์ มหาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้จัดการแผนกขาย , เจ้าหน้าที่ขาย , พนักงานขาย สาขาตาก จ.ตาก
99%
23 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี บริหารการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชฎัชกำแพงเพชร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้แทนขาย , Customer Service (Air Import นักศึกษาฝึกงาน) , Reseptionist , พนักงานจัดทำเอกสารส่งออก
82%
24 ปี  
14 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโยธา
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ปวส. วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer
67%
26 ปี  
15 สมัครตำแหน่ง  :    เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายขาย(สังกัดหน่วยงาน : ฝ่ายโรงงาน)
89%
25 ปี  
16 สมัครตำแหน่ง  :    การเงิน ธนาคาร,ผู้จัดการ
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , QC , พนักงานบัญชี
99%
28 ปี  
17 สมัครตำแหน่ง  :    QC/QA Engineer,Engineer,Production Engineer
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  20,000 - 30,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ปวส. ช่างโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC/QA Eingneer
97%
29 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  21,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ปวส. ช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโรงงาน , วิศวกรโรงงาน , วิศวกรออกแบบ
80%
22 ปี  
19 สมัครตำแหน่ง  :    Safety officer,Safety (ประจำไซต์งาน)
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตากพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน แผนก Safety
72%
22 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  ตาก เงินเดือน :  15,000-20,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน
 พบ 4,734 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม