JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 ภาค/จังหวัด:  พิษณุโลก
 พบ 11,236 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   
86%
26 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  12,000
ปริญญาตรี บริการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล , นักศึกษาฝึกงานสิ่งแวดล้อม
98%
38 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  25,000-26,000ตามตกลง
ปวส. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ปวช. ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมนงานระบบ , Engineer Office MATTERAIL CONT. , หัวหน้าช่างอาคารผู้ช่วยวิศวกร , Maintenance Staff , Maintenance Staff
97%
24 ปี  
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  ตามโครงสร้างบริษัท
ปริญญาตรี จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงราษฎร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ , ผู้ช่วยนักวิจัย (นิสิตฝึกงาน)
89%
35 ปี  
4 สมัครตำแหน่ง  :    Estimate,Supervisor,Draftsman
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  32,000
ปวช. Electrical Power Nakhonthai industrial and Communication Education Collage
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Estimate , Structure draftsman , Draftsman , Electrical foreman , Hvac Supervisor
88%
22 ปี  
5 สมัครตำแหน่ง  :    Project Engineer,Design Engineer,Site Engineer
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  18,000-25,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(ว.ชุมพร)
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Project Engineer (ผู้ช่วย)
86%
23 ปี  
6 สมัครตำแหน่ง  :    RD superviser,QA superviser,จัดซื้อ,วางแผน
16 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  17,000
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA superviser , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
98%
23 ปี  
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี อนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม , นิสิตฝึกงาน , นิสิตฝึกงาน
76%
27 ปี  
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มัธยมศึกษาตอนปลาย พรหมพิรามวิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ , temporary การเงินเเละบัญชี , พนักงานต้อนรับ ฝึกงาน
96%
22 ปี  
9 สมัครตำแหน่ง  :    Planning Engineer,Production Engineer,QC/QA Engineer
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพุทธชินราช พิทยา
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Engineer(ฝึกงาน)
88%
49 ปี  
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาโท การเมืองการปกครอง วิทยาลัยทองสุข
ปริญญาตรี การตลาด วิทยาลัยทองสุข
ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าพนักงานขาย , ผู้จัดการฝ่ายขายต่างจังหวัด , ผู้จัดการฝ่ายขาย , พนักงานขาย , พนักงานขายและหัวหน้าพนักงานขาย
81%
22 ปี  
11 สมัครตำแหน่ง  :    Piping Design Engineer,Mechanical Engineer,HVAC Engineer
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  22,000-28,000
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงานในตำแหน่งวิศวกร
80%
22 ปี  
12 สมัครตำแหน่ง  :    วิศวกรโครงการ,QC,โฟร์แมน
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  18,000
ปริญญาตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปวส. สำรวจ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  QC , สำรวจ , สำรวจ
97%
22 ปี  
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปวส. การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานบัญชี(นักศึกษาสหกิจศึกษา) , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
84%
23 ปี  
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  13,000
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจ่านกร้อง
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เสมียนทนาย (ฝึกงาน)
85%
23 ปี  
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  Supply Chain Officer
95%
28 ปี  
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  16,700 ตามตกลง
ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงราษฎร์
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ติดตามทรัพย์สินธนาคาร , วิศวกร , เจ้าหน้าที่รับประกัน
72%
25 ปี  
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  10,000-15,000
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล4(ชุมชนวัดธรรมจักร)
ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย , ประสานงานการตลาดและสินค้านำเข้า
92%
24 ปี  
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  22,000-28,000
ปริญญาตรี พม่าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) , พนักงานสื่อสารและจัดการแรงงานต่างด้าว , เจ้าหน้าที่ธุรการ(แปลภาษาพม่า) , ฝึกงาน
93%
26 ปี  
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  15,000
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจขั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก
ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้เชี่ยวชาญสินค้า , นักศึกษาฝึกงาน Co-Producer , นักศึกษาฝึกงาน , นักศึกษาฝึกงาน
95%
27 ปี  
15 ก.ค. 62
จังหวัด :  พิษณุโลก เงินเดือน :  18,000-20,000
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี เกษตรเคมี (การจัดการธุรกิจเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ประสานงานห้องปฎิบัติการ , QC Inspector
 พบ 11,236 ใบสมัคร >>
เรียงตาม   

 
ลักษณะงานที่ต้องการ
ประวัติการศึกษา / Education
ความสามารถ / Skills
ข้อมูลส่วนบุคคล
อายุ
เพศ
ภาค / จังหวัด
เขต / อำเภอ
ภาษาของเรซูเม่
วันที่แก้ไขล่าสุด
   คำที่ต้องการค้นหา / Keywords
ระบุคำค้นหาอื่น ๆ เพื่มเติม