JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
24 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ (SAP Support Analyst) – IT

Responsibilities
→ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมระบบ SAP ใน Module ที่ได้รับมอบหมาย 1 Module และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
→ ประสานงานกับหน่วยงาน / เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
• เนื่องจากระบบ SAP เป็น Integrate System การพัฒนา หรือแก้ไขปัญหามักจะมีการเชื่อมต่อกับระบบงานในหลาย Module ในกำรสนับสนุนจึงอาจจะต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ดูแล Module อื่นๆ เพื่อหำทำงแก้ไขปัญหาร่วมกัน
• ปัจจุบันมีการเชื่อมต่อโปแกรมระบบ SAP และ
→ ดำเนินการป้องกันปัญหา
• ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดซ้ำ, ทดสอบ Solution และแจ้งให้เพื่อนร่วมงานท่านอื่นทราบ
• ในกรณีที่ปัญหาเกิดจากความไม่เข้าใจของผู้ใช้งาน ควรจะจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานท่านอื่นทราบ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขั้นตอนที่มีความซับซ้อน
• กระตุ้นให้ผู้ใช้สามารถใช้ระบบ SAP ใน Module ที่ตนเองรับผิดชอบ และ/หรือ ระบบที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
→ วิเคราะห์ และร่วมพัฒนาโปรแกรมระบบ SAP
• ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา หรือความต้องการของแต่ละหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากระบบงาน หรือขั้นตอนการทำงาน
• นำเสนอข้อมูลและประเมินทางเลือก แนวทางการตัดสินใจและแนวทางดำเนินงานพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ของระบบ
• ดำเนินการ และประสานงานในการพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ของระบบ เช่น การยืนยันความต้องในการนำเสนอ Prototype, การกำกับดูแลให้ผู้ใช้ทดสอบ/ยืนยันความถูกต้อง, การฝึกอบรมผู้ใช้งาน, การสนับสนุนระบบเมื่อมีการติดตั้งจริง และการติดตามผลภายหลังจากที่นำระบบมาใช้งานจริง

Job Location
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ในงานบริการด้านสนับสนุนโปรแกรมระบบ ERP หรือระบบบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขบวนการทางธุรกิจ เช่น ระบบบัญชี, ระบบการเงิน, ภาษีอากร, ระบบงานขาย, ระบบจัดซื้อ, ระบบการวางแผนการผลิต, ระบบโลจิสติก
  สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ/ขั้นตอนการทำงานได้
  สามารถสื่อสารให้ผู้ใช้เข้าถึงแนวโน้ม, ประเด็นปัญหา, ความล่าช้า หรือ เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบงานที่ดูแล
  สามารถสื่อสารให้ผู้ใช้รับรู้ถึงปัญหาที่ระบบส่วนกลาง หรือระบบงานที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีผลต่อการทำงานของผู้ใช้ที่หน้างาน
  เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที
  ศึกษา, วิเคราะห์, ตรวจสอบหาจุดเสียและตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ใน Module ที่รับผิดชอบได้ด้วยตนเอง
  สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ว่าควรจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ SAP อาวุโส หรือจะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
Apply for this position please contact
  Contact : คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
  Tel : 02-785-7211
  Email : thaibev_515@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_515@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 1052412
Position เจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมระบบ (SAP Support Analyst) – IT
Categories Computer/IT/Programmer
Subcategories System Analyst
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 24 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company