JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
18 September 2019
1577 Home Shopping Co.,Ltd.
ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภค และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยบริการที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด

Benefits
 • ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนเงินช่วยเหลือครอบครัว
 • วันหยุดพิเศษในวันเกิดของพนักงาน
 • เบิกค่าหนังสือเสริมทักษะ และพัฒนาความรู้ได้เต็มจำนวน
 • ซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพนักงาน
 • Position : Data Analysis / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)

  Responsibilities
  1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล
  2.จัดทำรายงานสรุปผล และนำเสนอ (Report and Presentation) สรุปผลและจัดทำรายงานผลสำรวจในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และจัดทำ Presentation (PowerPoint) เพื่อใช้ในการประชุมรายงานผลสำรวจ รวมถึงทำหน้าที่ชี้แจงผลการสำรวจแก่ที่ประชุม
  3.วางแผนการสำรวจเพื่อเก็บข้อมูล (Survey Planning and Design) วางแผนการสำรวจ รวมถึงวิธีการสำรวจ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนที่ต้องการ และมีความน่าเชื่อถือ
  4.ติดต่อและประสานงาน (Coordination) ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท ในเรื่องของการเก็บข้อมูล การสำรวจในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ในเรื่องของการเก็บข้อมูลการสำรวจกับลูกค้า รวมถึงประสานงานโรงพิมพ์ในเรื่องของการจัดทำแบบสอบถาม เป็นต้น
  5.ออกแบบและจัดทำแบบสอบถาม (Design Questionnaire) ออกแบบแบบสอบถามตาม Requirement และจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจในกิจกรรม แบบสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นต้น

  Job Location
  รามคำแหง 60/4
  Huamak,  Bang Kapi,  Bangkok
  No. of Position Salary
  1 อัตรา
  ตามประสบการณ์
  Qualifications
    เพศหญิงเท่านั้น อายุ 27 ปี ขึ้นไป
    วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    มีทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางสถิติ เช่น MS Office เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel และ SPSS
    มีทักษะการติดต่อและประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบและปฏิภาณในการอธิบาย และให้ข้อมูลได้ดี
    สามารถคิดวิเคราะห์ และการวางแผนงานได้ดี
    มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำรายงาน
    สามารถเดินทางไปเก็บข้อมูลลูกค้าและบริษัทในเครือนอกพื้นที่ได้บ้างเป็นครั้งคราว
    มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
    มีภาวะผู้นำ สามารถคุมทีมได้
  Apply for this position please contact
    Contact : คุณวิจิตรา
    Tel : 082-359-7333
    Email : proptech11_250@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
    Address : สำนักงานใหญ่ บริษัท 1577 Home shopping ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
  How to Apply
 • สมัครผ่านทาง JobThai
 • ส่ง Resume สมัครงานตรงผ่านทางอีเมล
 • สมัครที่บริษัท พร้อมสัมภาษณ์
 • Contact
  คุณธวัลหทัย (คุณเฟิร์ส) ฝ่ายบุคคล
  1577 Home Shopping Co.,Ltd.
  เลขที่ 1 รามคำแหง 60/4  Khwaeng Huamak  Bang Kapi
  Bangkok  10240
  Tel : 089-939-5771, 082-359-7333
  Email : proptech11_250@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
  Website : www.facebook.com/1577SPIRITPeople
  Job Code 799203
  Position Data Analysis / เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์กร (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)
  Categories Research/Analysis ( Insurance/Economics/Banking )
  Subcategories Data Analyst
  Industry Services
  Salary ตามประสบการณ์
  Job Location รามคำแหง 60/4
  Date Posted 18 September 2019
  Contact คุณธวัลหทัย (คุณเฟิร์ส) ฝ่ายบุคคล
  Click to view map
  View All Positions of This Company