JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Descriptions (200 characters)
19 July 2019
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
“เราคือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งผลิตภัณฑ์สุรา เบียร์ โซดา และน้ำดื่ม ภายใต้แบรนด์สินค้าเบียร์ช้าง เบียร์อาชา เบียร์เฟดเดอร์บรอย สุราแสงโสม สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง น้ำดื่มตราช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มแรงเยอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโออิชิ และธุรกิจร้านอาหารโออิชิ
Benefits
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ชุดพนักงาน
- โบนัส ฯลฯ
Position : เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN

Responsibilities
- ดำเนินการพัฒนาโครงการด้านจัดซื้อต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผลักดันให้โครงการสู่ความสำเร็จ
- วางแผนการงานโครงการฯ (Project Plan) ในด้านที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริหารและกำกับดูแล รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- กำหนดกลยุทธ์ และจัดทำแผนธุรกิจ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับโครงการ (Feasibility Analysis) ในเชิงการลดต้นทุน (Cost Savings) ให้มีศักยภาพไปสู่การผลิตและธุรกิจของบริษัท ฯ
- วิเคราะห์ศักยภาพ จัดทำข้อเสนอโครงการ ติดตามและประเมินการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- จัดทำฐานข้อมูลผลงานเกี่ยวกับงานโครงการฯ สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงาน กลยุทธ์และนโยบายของงานที่รับผิดชอบ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Job Location
Chomphon,  Chatuchak,  Bangkok
No. of Position Salary
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
Qualifications
  ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Supply Chain หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์จัดทำแผนธุรกิจ การบริหารโครงการ การจัดทำข้อเสนอโครงการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 -3 ปี
  มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดซื้อสินค้า 1-3 ปี ของธุรกิจขนาดใหญ่ และมีวุฒิบัตรด้านจัดซื้อ หรือ Supply Chain หรือ B2B E-Commerce
  เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดหา (Source to Pay) เป็นอย่างดี
  มีความสามารถในการเรียนรู้หลักการหรือทฤษฎีของระบบการบริหารรูปแบบใหม่ ๆ และเทคโนโลยี เพื่อนำมาประยุกต์กับกระบวนการจัดซื้อจัดหา
  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดเชิงระบบ
  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และการนำเสนอโครงการ
  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการนำเสนองาน Presentation
  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
Apply for this position please contact
  Contact : คุณปิยาภรณ์ ปฐวีสมุทร
  Tel : 02-785-7878 ต่อ 7211
  Email : thaibev_371@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
How to Apply
- สมัครผ่าน JobThai
- สมัครทาง Email
- ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
https://careers.thaibevgroup.com
Contact
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก  Khwaeng Khlong Toei  Khlong Toei
Bangkok  10110
Tel : 02-785-5555 ต่อ 11
Email : thaibev_371@trustmail.jobthai.com  [*This Email is for contacting employer]
Website : https://careers.thaibevgroup.com
MRT : สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Job Code 977283
Position เจ้าหน้าที่บริหารโครงการด้านจัดซื้อ - PAN
Categories Engineering
Subcategories Industrial Engineer
Industry Food, Drink & Tobacco
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
Date Posted 19 July 2019
Contact ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Click to view map
View All Positions of This Company