เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2595302  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


96%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
สระบุรี 18000
Tel
Mobile
วันเกิด 20 มิถุนายน 2526 ( อายุ 34 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2538
จาก โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง
ระดับ ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
ปีที่จบ 2544
จาก โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.47
ปีที่จบ 2548
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิท...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย 3.49
ม.ค. 56 - ม.ค. 56
สถาบัน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในกา...
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ...
ต.ค. 56 - ต.ค. 56
สถาบัน บริษัท แอดวานซ์ เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์...
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินภายในตามระบบมาต...
พ.ย. 56 - พ.ย. 56
สถาบัน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระุ...
หลักสูตร ส่งเสริมความรู้สิทธิด้านแรงงานแก่นายจ...
2536 - 10
2537 - 11
2538 - 12
2539 - 13
2540 - 14
2541 - 15
2542 - 16
2543 - 17
2544 - 18
2545 - 19
2546 - 20
2547 - 21
2548 - 22
2549 - 23
2550 - 24
2551 - 25
2552 - 26
2553 - 27
2554 - 28
2555 - 29
2556 - 30
2557 - 31
2558 - 32
2559 - 33
2560 - 34
2561 - 35
2562 - 36
มี.ค. 47 - มิ.ย. 47
XXXXXXX
เงินเดือน 5,200
ตำแหน่ง พนักงาน Part time
มี.ค. 48 - พ.ค. 48
XXXXXXX
เงินเดือน -
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน
เม.ย. 49 - เม.ย. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 12130
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ DO
เม.ย. 55 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 14000
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคลและจัดซื้อ
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2595302  แก้ไขประวัติล่าสุด : 28 พฤศจิกายน 2556  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
96%
ที่อยู่
สระบุรี 18000
Tel
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ หญิง วันเกิด 20 มิถุนายน 2526 อายุ 34 ปี
ส่วนสูง 156 ซม. น้ำหนัก 43 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด
ลักษณะงานที่ต้องการ
* ไม่สนใจงานขายประกัน
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่บุคคล/ธุรการ
2. เจ้าที่บัญชี/การเงิน
3. ธุรการจัดส่ง
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน สระบุรี
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
วันที่สามารถเริ่มงานได้ 1 เดือน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
2548
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ บริหารธุรกิจ วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
เกรดเฉลี่ย 3.49
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
2544
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.47
โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง
2538
ระดับการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
เกรดเฉลี่ย -
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2555  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคลและจัดซื้อ เงินเดือน 14000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลงานในส่วนของการสรรหาว่าจ้างพนักงาน ตั้งแต่การรับสมัคร, การพิจารณาคัดเลือกใบสมัคร, สัมภาษณ์งาน, ทำสัญญาทดลองงาน, อบรมเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับก่อนการเริ่มงาน, การฝึกอบรมพนักงาน, สำรวจความต้องการในเรื่องการอบรมจากตัวพนักงาน และหัวหน้างาน, ทำเรื่องขออนุมัติิ, จัดฝึกอบรม กรณีอบรมภายนอกประสานงานในเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนส่งพนักงานไปอบรม, จัดทำบันทึกการฝึกอบรม, ทำเอกสารอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน , การคิดค่าแรงพนักงาน, โอที, โบนัส, ทำสถิติการลา รวมไปถึงการดูแลในส่วนของสวัสดิการพนักงานต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, รถรับ-ส่ง เป็นต้น
ชื่อบริษัท :
เมษายน 2549  -  เมษายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ DO เงินเดือน 12130
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ทำงานทางด้านธุรการจัดส่ง เปิดใบรับสินค้า ชั่งน้ำหนักรถ เปิดบิลในการส่งสินค้า แบ่งเป็นบิลลูกค้าเงินสด และ เครดิต สรุปรายงานการส่งสินค้าประจำวัน กลางเดือน และสิ้นเดือน สรุปรายการสินค้าค้าง Stock กลางเดือน และสิ้นเดือน รวมไปถึงการจัดทำเอกสารบัญชี การเปิดใบแจ้งหนี้ การวางบิล การรับเช็ค ตลอดจนการสรุปรายงานทางด้านบัญชี เช่น รายงานการรับเช็ค , รายงานลูกหนี้ เป็นต้น
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2548  -  พฤษภาคม 2548   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลเกี่ยวกับเอกสารการสมัครงาน การฝึกอบรม และเอกสารเกี่ยวกับพวกสวัสดิการของพนักงานต่างๆ เช่น เอกสารประกันสังคม เอกสารเกี่ยวกับสัญญาการเช่าบ้านให้กับพนักงานฯ ตลอดจนการไปรับสมัครงานนอกสถานที่ เช่น งานนัดพบแรงงานจังหวัด ทหารเกณฑ์ที่ใกล้จะปลดประจำการ เป็นต้น
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2547  -  มิถุนายน 2547   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง พนักงาน Part time เงินเดือน 5,200
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
ลักษณะงานเป็นงานบริการ หน้าที่ความรับผิดชอบจึงครอบคลุมเกือบทุกส่วนงาน ตั้งแต่พนักงานทำความสะอาดหน้าร้าน, พนักงานเสิร์ฟ, ล้างจาน, เตรียมของ จัดของข้างหลังร้าน ตลอดจนแคชเชียร์หน้าร้าน
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระุบุรี
พฤศจิกายน 2556  -  พฤศจิกายน 2556   
หลักสูตร ส่งเสริมความรู้สิทธิด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง
บริษัท แอดวานซ์ เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส รีจิสตร้า จำกัด
ตุลาคม 2556  -  ตุลาคม 2556   
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินภายในตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
มกราคม 2556  -  มกราคม 2556   
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
ไทย เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม
อังกฤษ ดี ดี ดี
พิมพ์ดีดไทย 40 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- มีความถนัดเกี่ยวกับงานทางด้านตัวเลข การคำนวณ
- ชอบงานฝีมือต่างๆ
- สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ร้องเพลงประสานเสียง "กิจกรรมวันไห้ครู"
จัดฝึกอบรมภายในบริษัท
บุคคลอ้างอิง