เข้าสู่ระบบ
เวลาทำการ >> จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น. >> โทร. : 02-353-6999 | แฟกซ์ : 02-353-6988
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
หน้า (ประมาณการพิมพ์) | estimated printed page(s)
0.00
กรุณาเลือกแฟ้มที่ต้องการเก็บประวัติบันทึกข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับประวัตินี้
( ไม่เกิน 200 ตัวอักษร )ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2826798  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  


95%
ชื่อ     นามสกุล
ที่อยู่
พิจิตร 66000
Mobile
วันเกิด 16 สิงหาคม 2530 ( อายุ 30 ปี )
ประวัติการศึกษา

ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. - อายุ (ปี)
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ปีที่จบ 2546
จาก โรงเรียนเมธีพิทยา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.14
ก.ค. 51 - ก.ค. 51
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าข้าวข้าวโดยการแปรรูป
ส.ค. 51 - ส.ค. 51
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
หลักสูตร การผลิตข้าวปลอดสารพิษ
ส.ค. 51 - ส.ค. 51
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
หลักสูตร การผลิตเมล็ดพันธุข้าว
ปีที่จบ 2552
จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
ระดับ ปวส.
สาขา เกษตรอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีข้าว)
เกรดเฉลี่ย 3.39
ส.ค. 53 - ก.ย. 53
สถาบัน มทร.ล้านนา พิษณุโลก
หลักสูตร การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ของกรม...
ปีที่จบ 2554
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษ...
ระดับ ปริญญาตรี
สาขา พืชศาตร์(พืชไร่/นา)
เกรดเฉลี่ย 2.75
ก.ย. 54 - ก.ย. 54
สถาบัน มทร.ล้านนา พิษณุโโลก
หลักสูตร Q อาสา
2544 - 14
2545 - 15
2546 - 16
2547 - 17
2548 - 18
2549 - 19
2550 - 20
2551 - 21
2552 - 22
2553 - 23
2554 - 24
2555 - 25
2556 - 26
2557 - 27
2558 - 28
2559 - 29
2560 - 30
2561 - 31
2562 - 32
มี.ค. 53 - พ.ค. 53
XXXXXXX
เงินเดือน -
ตำแหน่ง ส่งเสริม(ฝึกงาน)
มิ.ย. 54 - ก.ค. 54
XXXXXXX
เงินเดือน 7,100
ตำแหน่ง หัวหน้างาน
ก.ค. 54 -  ปัจจุบัน
XXXXXXX
เงินเดือน 8,000
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
ส.ค. 54 - มิ.ย. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 7,940
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
ส.ค. 55 - ต.ค. 55
XXXXXXX
เงินเดือน 9,000
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจประเมินแปลงผลิตพืชGAP
 
ข้อความที่ปิดไว้ สามารถอ่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
หรือ Click ที่นี่ เพื่อสมัครสมาชิก
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-353-6999
  รหัส : 2826798  แก้ไขประวัติล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2555  
เข้าระบบล่าสุด 6 เดือนที่แล้ว  
ชื่อ   นามสกุล
95%
ที่อยู่
พิจิตร 66000
Mobile
รายละเอียดส่วนตัว
เพศ ชาย วันเกิด 16 สิงหาคม 2530 อายุ 30 ปี
ส่วนสูง 175 ซม. น้ำหนัก 98 กก.
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
สถานภาพสมรส โสด สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น / จบหลักสูตรรักษาดินแดน (รด.)
ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมผลผลิตทางการเกษตร
2. ผู้ช่วยนักวิจัย
3. คนสวน
เงินเดือนที่ต้องการ 12,500-15,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน ภาคเหนือตอนล่าง
ประเภทงานที่ต้องการ ประจำ 
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
2554
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา พืชศาตร์(พืชไร่/นา)
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วุฒิ วท.บ.
เกรดเฉลี่ย 2.75
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
2552
ระดับการศึกษา ปวส. สาขา เกษตรอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีข้าว)
เกรดเฉลี่ย 3.39
โรงเรียนเมธีพิทยา
2546
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกรดเฉลี่ย 2.14
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2555  -  ตุลาคม 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจประเมินแปลงผลิตพืชGAP เงินเดือน 9,000
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
ตรวจประเมินแปลงผลิตพืชGAP จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ตรวจรวบรวมเอกสารตรวจประเมินนำส่ง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธ์พืช)
ชื่อบริษัท :
สิงหาคม 2554  -  มิถุนายน 2555   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เงินเดือน 7,940
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบช่วยดูแลงานวิจัย(โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดวัชพืชในสับปะรด)และปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายให้สำเร็จและบรรรุวัตถุประสงค์จัดทำเล่มรายงานงานวิจัย
ชื่อบริษัท :
กรกฎาคม 2554  -   ปัจจุบัน   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย เงินเดือน 8,000
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบช่วยดูแลงานวิจัย(โครงการวิจัยการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการทาางนิเวศวิทยาวิศวกรรมต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในระบบนิเวศข้าวนาที่รวบรุ่ม)และปฏิบัติหน้าที่ๆได้รับมอบหมายให้สำเร็จและบรรรุวัตถุประสงค์จัดทำเล่มรายงานงานวิจัย
ชื่อบริษัท :
มิถุนายน 2554  -  กรกฎาคม 2554   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง หัวหน้างาน เงินเดือน 7,100
ระดับ หัวหน้างาน
หน้าที่รับผิดชอบ
หัวหน้าศกร.สปก.ฉะเชิงเทรา (มีหน้าที่บริหารงานฟาร์ม(พืชพักปลอดสารพิษ) วางแผนการปลูกพืชและจัดฝึกอบรมณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการกับ สปก.ทำงานร่วมกับ สปก.ประจำจังหวัด รับมอบหมายงานจาก ผอ.สนง.ศกร.สปก.และถ่ายทอดงานที่ได้รับมอบหมายกับเพื่อนร่วมงานและคนงาน
ชื่อบริษัท :
มีนาคม 2553  -  พฤษภาคม 2553   
ที่อยู่-ติดต่อ :
ตำแหน่ง ส่งเสริม(ฝึกงาน) เงินเดือน -
ระดับ เจ้าหน้าที่
หน้าที่รับผิดชอบ
รับคำสั่งจากผนักงานผู้ควบคุมการฝึกในแผนกต่างๆ(งานไร่ GAP ยาสูบ, งานบรรจุห่อ, งานตรวจสุ่มสารเคมี ความชื้น, งานตรวจซื้อ, งานตาชั่ง, งานขนส่ง,งานคัดเลือกเมล็ดเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกเกษตรกรในฤดูปลูกต่อไป)
ประวัติการฝึกอบรม/ประกาศนียบัตร
มทร.ล้านนา พิษณุโโลก
กันยายน 2554  -  กันยายน 2554   
หลักสูตร Q อาสา
มทร.ล้านนา พิษณุโลก
สิงหาคม 2553  -  กันยายน 2553   
หลักสูตร การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ของกรมวิชาการเกษตร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
สิงหาคม 2551  -  สิงหาคม 2551   
หลักสูตร การผลิตเมล็ดพันธุข้าว
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
สิงหาคม 2551  -  สิงหาคม 2551   
หลักสูตร การผลิตข้าวปลอดสารพิษ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
กรกฎาคม 2551  -  กรกฎาคม 2551   
หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าข้าวข้าวโดยการแปรรูป
  ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ
ความสามารถทางภาษา
พูด อ่าน เขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย ดี ดี ดี
ลาว พอใช้ ไม่ได้ ไม่ได้
พิมพ์ดีดไทย 50 คำ/นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มี รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นของตัวเอง
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
- ทักษะการพูดในที่ชุมชน
- ชอบทำการเกษตร
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องยนต์ได้บางชนิด
- กล้าลงมือทำ
- ความคิดริเริ่มแบบใหม่ๆ
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่น ๆ
ปัญหาพิเศษ ปวส.การเพิ่มธาตุเหล็กในข้าวกล้อง ขาวมะลิ 105
ปัญหาพิเศษ ป.ตรี ศึกษาอายุของต้นกล้าที่เหมาะสมในการปลูกข้าวด้วยเทคนิคการทำนาแบบโยนต้นกล้า
ปวส.2 ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยพิจิตร
บุคคลอ้างอิง