JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  228 Positions      
Sort By 
21 . ผู้จัดการส่วนงานงบประมาณ
• กำหนดแผนงานตามนโยบายของฝ่ายบัญชีและการเงินและแผนกบัญชีงบประมาณด้านงานงบประมาณ ร่วมกับผู้จัดการแผนกบัญชีงบประมาณ • ติดตามและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่วนงานงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของส่วน...

บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
22 . ผู้ช่วย / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ภงด.3,53 ภพ.30 เพื่อนำส่งสรรพากร 3.ตรวจสอบการรับ-จ่ายประจำวัน การตั้งเบิก การจ่ายเช็ค กระทบยอด BANK 4.การจัดทำร...

บริษัท โอเชี่ยน เปเปอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
23 . Accounting and finance senior supervisorรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีรายได้ - สรุปยอดขายหน้าร้าน - ใช้ระบบ POS เครื่องคิดเงินหน้าร้าน - จัดเก็บเอกสารบิลรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆ - ส่งรายงานยอดขายประจำเดือน - จัดทำสต็อกการ์ด - ปิดงบต้นทุน

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
24 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ดูแลบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันของบริษัท ดูยอดทุกเดือน 2.ทำหน้าที่ในการโอนเงินระหว่างบัญชีทุกวัน 3.จัดทำ Cash Flow เสนอผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 4.กระทบยอดเงินฝากบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือน ...

บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด
1 Position
Salary 25,000-40,000
17 Sep 19
25 . สมุหบัญชี
1.ดูแลระบบบัญชี พร้อมปิดงบการเงินได้ 2.สามารถบริหารและจัดการภายในแผนกได้เป็นอย่างดี 3.สามารถสอนและมอบหมายงานให้ พนักงานอื่นได้ 4.วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข พร้อมรายงานถึง FC และ MD ได้ 5.สามารถเซ็น...

บริษัท นิทัส เทสซิเล จำกัด
1 Position
Salary 20,000-35,000
17 Sep 19
26 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
วางแผนตรวจสอบเพื่อดำเนินการปฎิบัติงานตรวจสอบบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดทำรายงานผลก...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 Sep 19
27 . Assistant Managerial Accounting Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร)
- วางแผนและควบคุม รวมถึงวิเคราะห์งบการเงินได้ - คิดวิเคราะห์ ด้านบริหารบัญชีและการเงิน - งานตรวจสอบบัญชี และการเงิน - ทำรายงานประจำสัปดาห์และรายเดือน

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Sep 19
28 . สมุห์บัญชี / หัวหน้า บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
- สรุป ปิด บัญชี-การเงิน สิ้นวัน สิ้นเดือน สิ้นปี - วางแผน การเสียภาษี ของบริษัท ให้ ถูกต้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี - ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแล ต้นทุน การผลิต ได้ - ตรวจสอบ การบันทึก บัญชี-ก...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ + โครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
29 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.การบริหารงานทางด้านบัญชี และการวางระบบงานบัญชีเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกขั้นตอน 2.ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 3.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีรายวัน 4.ตรวจสอบและควบค...

SWEET BEE FARM Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
30 . AR Supervisor ประจำที่สาทรรับสมัครด่วน !
1. Verify, allocate, post and reconcile accounts receivable 2. Produce error-free accounting reports and present their results 3. Analyze financial information and summarize financial status 4. Spo...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
2 Position
Salary 40,000 - 65,000 บาท
17 Sep 19
31 . พนักงานบัญชี
1. ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั้งปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. ควบคุมดูแลบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 3. ดู...

บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1 Position
Salary 20,000 - 40,000 บาท หรือตามประสบการณ์
17 Sep 19
32 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน( Accounting Manager. )
- กำหนดแผนงานและติดตามตรวจสอบงานบัญชีรับ จ่าย ทั่วไป บัญชีต้นทุน วางแผนภาษี การปิดงบการเงิน ตลอดจนประสานงานกับ สถาบันการเงิน กรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
33 . Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
- ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย - งานภาษีต่างๆ - ปิดบัญชีได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
34 . Senior Accountant รับสมัครด่วน !
· Control and management of the accounting department, all the accounting system planning to be accurate. · Review accounting reports & accounting document (all vouchers). · Review the correct...

360 Quality Management Co.,Ltd.
1 Position
Salary 30-45
17 Sep 19
35 . Finance & Accounting ManagerUrgently Required !
- ดูแลบัญชีทั่วไปในบริษัท - ดูแล ควบคุม Budget - ดูแล ควบคุมการลงบัญชี - ดู Cash Flow - ปิดงบ

360 Quality Management Co.,Ltd.
1 Position
Salary 60,000-70,000
17 Sep 19
36 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน(ธุรกิจร้านอาหาร)
-กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การงบประมาณ การรายงาน การควบคุม -ควบคุมและตรวจสอบการบริหารรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด ด้วยความรัดกุมและให้เกิดปร...

บริษัท ที ดับบลิว เอส ที จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
17 Sep 19
37 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายการบัญชีต่างๆในระบบ 2.จัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบภาษีประจำเดือน 3.รับวางบิลจากเจ้าหนี้ 4.ออก invoice การขายและบันทึกการรับเงิน 5.ปิดบัญชี 6.จัดเก็บเอกสารด้านรายรับ-จ่ายให้เป็นหมวดหมู่ 7...

Bounceinc (Thailand) Limited
1ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
17 Sep 19
38 . หัวหน้างานบัญชี
- บันทึกบัญชี, บันทึกทำจ่ายต่างประเทศ และตัดชำระ AP - ติดตามสินค้าชดเชยจาก AP - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกการตั้งหนี้ - จัดทำใบแจ้งลดหนี้ - ทำปิดงบทดลอง - ทำงานบัญชีครบทุกด้าน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
17 Sep 19
39 . Accounting Supervisor / พนักงานบัญชีอาวุโส (สำนักงานบัญชีARAC)
- จัดทำบัญชี ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีกับลูกค้า - บริหารทีมงาน ฯ

บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
17 Sep 19
40 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ระบุข้างต้น

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Sep 19
  228 Positions      
Sort By 
Disability Jobs