JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  19 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรการผลิต
-ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และจัดทำมาตราฐานในการทำงานในแต่ละขั้นตอนการผลิต -ออกแบบ/ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระ...

บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
22 Aug 19
2 . IE Engineer / หัวหน้า / เจ้าหน้าที่
1.วางแผนกำลังคนและวันหยุด 2.วางแผนการผลิตประจำเดือน 3.ติดตามผลการผลิตและผลคุณภาพงานประจำวันจากผู้ช่วยVSS. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนที่ผลิต 4.จัดทำกิจกรรมการลดต้นทุน (ควบคุมต้นทุน) 5.ประสานงานการทำง...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Aug 19
3 . วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานปัจจัยกระบวนการที่จะนำไปควบคุมปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 2.ติดตามและผลักดันให้มีการนำปัจจัยกระบวนการและมาตรฐานการทำงานที่กำหน...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
22 Aug 19
4 . Manufacturing Instruction Engineer(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
- ตรวจสอบการ Design ของลูกค้า - Modification ก่อนเริ่มการผลิต - ออกเอกสารใบกำกับงาน Manufacturing Instruction Sheet และ ECN สำหรับงานใหม่และงานที่ต้องทำการแก้ไข - กำหนดกระบวนการผลิต และความสามารถใ...

KCE Group Company Co., Ltd.
Latkrabang Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
5 . วิศวกร QAรับสมัครด่วน !
วางแผน ตรวจสวบ ตามกระบวนการทำงานที่วางไว้ รักษามาตรฐานการทำงาน ควบคุม ดูแล คุณภาพงานให้ไปตามระบบ

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
6 . วิศวกรการผลิต (IE)รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และจัดทำเวลามาตรฐาน (SAM), ตรวจสอบค่าเวลามาตรฐาน (SAM) - จัดสมดุลไลน์ผลิตจาก Cycle check, Real time - ตั้งเป้าหมายการผลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิต - จัด Skill ของพนักงานได้

บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Aug 19
7 . วิศวกร New Model
1.ทบทวนความสามรถขององค์กร เทียบกับข้อกำหนดของงานโครงการใหม่ เพื่อพิจารณาความสามารถก่อนรับงานใหม่ 2.จัดทำประมาณการราคาต้นทุนด้านโรงงาน 3.กำหนด Process การขึ้นรูป Mat'l Spec และ Machine Spec สำหรับงาน...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
8 . วิศวกรการผลิต (IE)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ - พัฒนา และปรับปรุงระบบกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิาพและประสิทธิผลตามข้อกำหนด - วิเคราะห์ ป้องกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่า...

บริษัท ยัสปาล จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
9 . Production Engineer (Foreigner boss)
- Planning machine capacity - Match the product capacity with material for efficiency - Reporting process from each department in production - Making and control document according to document cont...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
1 Position
Salary Salary negotiable
22 Aug 19
10 . วิศวกรฝ่ายผลิต / Production Supervisor (ประจำสาขานวมินทร์ 135)
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวน...

IPD PACKAGING CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 Aug 19
11 . Production Engineer - กรุงเทพ
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และรถยนต์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์(เสาร์ตามปฏิทิน) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.วางแผนและควบคุมการผลิตให้เป็นตามเป้าหมา...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 30,000 - 35,000 Baht
21 Aug 19
12 . Planning Engineer
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตในงานสร้างแม่พิมพ์โลหะ 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการผลิตแม่พิมพ์ 3.ตรวจสอบใบรายงานการผลิต 4.จัดทำเอกสารคู่มือและวิธีการปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประ...

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
Latkrabang Industrial Bangkok
1 Position
Salary 18,000 -25,000
20 Aug 19
13 . วิศวกร
1.ควบคุมการทำงานในส่วนโรงงาน งานซ่อมบำรุง 2.งานควบคุม ดูแล ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 3.ปฏิบัติงาน ไปตามแผนที่วางไว้ 4.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ต่อผู้บังคับบัญชา สรุปปัญหาหน้างาน และเสนอแนะวิธีการ...

บริษัท มหาจักร เกียวโด จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามที่ตกลง
20 Aug 19
14 . วิศวกรการผลิต ( Production Engineer )รับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม และติดตามผลจากกระบวนการการผลิต - ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำการและปรับปรุงวิธีการเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต - จัดทำการ Line Balance หรือประปรุ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
Numkrai Industrial Bangkok
2 Position
20 Aug 19
15 . Production Engineer
1.ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต 2.ดูแลกระบวนการผลิตเบื้องต้น 3.ที่ปรึกษาเมื่อกระบวนการผลิตมีปัญหา 4.ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 5.วางแผนการผลิตเบื้องต้น 6.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผล...

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
5 Position
Salary 15,000+ หรือตามที่ตกลง
19 Aug 19
16 . วิศวกรการผลิต
1.ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การจัดการและการตลาด ใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 2.ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น สถิติการ...

บริษัท เดอะวัน แล็บบอราเทอรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000-20,000 บาท
19 Aug 19
17 . Engineer of Production EngineerPT19072702
-Lead, and coordinate with other team functions in cost improvement project (CIP) Investment (CAPEX) monitoring and control from starting to completion by working closely with other team functio...

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
Salary 25,000 - 45,000 Baht
16 Aug 19
18 . วิศวกรโครงการ (ME)
1.งานควบคุมดูแลการติดตึ้งเครื่องจักร ประเภท Water chiller,AHU,Water pump,Water piping etc. 2.จัดทำ Shop Drawing และ รายการวัสดุประกอบระบบ 3.จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ และผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงาน 4.ควบคุ...

บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 17,000 - 23,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
16 Aug 19
19 . Production Assembly Engineer - วิศวกรฝ่ายผลิต
JOB DESCRIPTION: • Prepares work to be accomplished by studying assembly instructions, blueprint specifications, and parts lists; gathering parts, subassemblies, tools, and materials. • Positions ...

Pure Search Recruitment Co., Ltd.
Salary 18,000- 22,000 THB
15 Aug 19
  19 Positions      
Sort By 
Disability Jobs