JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  73 Positions      
Sort By 
21 . Safety จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
1. วางแผนบริหารจัดการและควบคุมงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทรวมถึงบริษัทในกลุ่มอีก 3 บริษัท (พนักงานรวม 550 คน) 2. จัดตั้งและบริหารคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ 3. สร้างสรรค์กิจกรร...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์/ความสามารถ
17 Sep 19
22 . จป.วิชาชีพ
- ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานของหน้างาน รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา/งานเสี่ยงอันตรายต่างๆ ในโรงงาน - จัดทำแผนงานโครงการมาตรการด้านความปลอดภัย - แนะนำฝึกอบรมในการปฎิบัติงาน ให้ความรู้ด้านควา...

บริษัท แอล.วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 25,000 บาท
17 Sep 19
23 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1. จัดการด้านกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 2. ดูแลเอกสาร จดหมายเข้า – ออก และบันทึกในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำการประเมินความเสี่ยงได้ 4. จัดทำ Report ที่เกี่ยวข้องกับงานความ...

บริษัท ส. นภา (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลงและความสามารถ
17 Sep 19
24 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.)รับสมัครด่วน !
1.บริหารงานด้านปลอดภัยที่โครงการก่อสร้างได้ 2.สามารถเคลียร์เอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยได้ 3.Safety Tall & KYT ก่อนเริ่มงานได้ 4.มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการวางแผนงานการยก (Lifting Plan) 5.ปฏิบัต...

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
1 อัตรา Contract 6 เดือน
Salary N/A
17 Sep 19
25 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ(ปฏิบัติงานบางยี่ขัน)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3.ป...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
26 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-กำกับดูแลด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมาย -ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -ทำแผนความปลอดภัย ตรวจสอบแผนและจัดทำรายงานด้านความปลอดภัย -จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย -จัดหาอุปกรณ์และป้องกั...

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
27 . เจ้าหน้าที่(จป.วิชาชีพ) รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง 2. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 3. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Sep 19
28 . จป. วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาคารและพนักงาน 2. รับผิดชอบงานนำส่งเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. อบรมและให้คำแนะนำพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับหมายจากผู...

Gems Pavilion Group Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง หรือประสบการณ์
17 Sep 19
29 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสน...

บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำกัด ( KIM PAI GROUP )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Sep 19
30 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Guard)
- คอยรักษาความปลอดภัย สอดส่อง และตรวจสอบคนเข้าออกสถานอาคาร - จดบันทึกทะเบียนรถ ของผู้มาติดต่ออาคาร - เดินตรวจตรา สอดส่อง สำรวจความเรียบร้อยของอาคารทุกจุด ตามที่ได้รับมอบหมาย - ใช้อุปกรณ์สื่อสารและ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
31 . จป.
1.ตรวจสอบรายงานข้อกฎหมาย นำเสนอและจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.ประเมินความเสี่ยง บ่งชี้อันตราย และกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยภ...

บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัด
3 อัตรา
17 Sep 19
32 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Sep 19
33 . จป.วิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน - จัดทำรายงานเอกสารส่งราชการ ตามข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - หากมีประสบการทำงาน จป.วิชาชีพ ในโรงอุตสาหกรรมจะพิจารณ...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
34 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด -ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง -วางแผนเรื่องความปลอดภัยต่างๆ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีไอเอส กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
17 Sep 19
35 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
-ดูแลมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจเช็คความถูกต้องเรียบร้อยรวมถึงแนะนำข้อบกพร่องเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามหลักความปลอดภัยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม -ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามก...

บริษัท แคร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
36 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/Safety Professional (SHE) (BITEC)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน 2. ดำเนินการตรวจประเมินภายในและหน่วยงานอื่นๆตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อ...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 Sep 19
37 . Safety Officer
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยตามที่ระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกำหนด - ติดตามและประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและกำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยใน Site งานก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบแล...

Taikisha (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
38 . หัวหน้าเทรนเนอร์ความปลอดภัย
-สรุปผลการตรวจแอลกอฮอล์ ,สารเสพติด พจส Safety ,สมาธิ ตลอดจนประเมิน พจส. เพื่อนำมาวิเคราะห์ -สอนงานและพัฒนาผู้ใต้ให้รู้หน้าที่ มีวินัยและมีความเป็นเจ้าภาพ สามารถคิดวิเคราะห์ และรับผิดชอบต่อผลงานที่ต...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
39 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) (สัญญาจ้าง)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 2. งานด้านคุณภาพและกิจกรรมด้านความปลอดภัย 3. ติดตามการปฏิบัติตามแผนด้านความปลอดภัย 4. จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Sep 19
40 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
•ยื่นเอกสารด้านความปลอดภัย •การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน •การอบรมดับเพลิง •อบรมปฐมพยาบาลและกาว่าจ้างพยาบาล •การตรวจสารเสพติด •อบรมเกี่ยวกับโรคต่างๆ และสุขภาพ •เอกสารรับรองความปลอดภัย

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 บาท
17 Sep 19
  73 Positions      
Sort By 
Disability Jobs