JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  600 Positions      
Sort By 
21 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขานครราชสีมารับสมัครด่วน !
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
25 Aug 19
22 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 11,000- 20,000(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)+ค่าคอมมิชชั่น
25 Aug 19
23 . ผู้จัดการเร่งรัดหนี้สินประจำสาขา (ทั่วประเทศ)
-บริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)ให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย -จัดทำ Report ,Productivity performance ของทีม -จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประสิทธิภาพการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เงินเดือน 40,000 บาท
25 Aug 19
24 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ ฐานเงินเดือน 20,000 บาท
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
50 อัตรา
Salary เงินเดือน 20,000 +ค่าคอมมิชชั่น
25 Aug 19
25 . Collection-HEAD
- บริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)ให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดทำ Report ,Presentation ,Productivity performance ของทีม - จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประสิทธิภาพการทำงานข...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary เงินเดือน 70,000 บาท
25 Aug 19
26 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินมีประสบการณ์ด้าน Pre-Write Off
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ - ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ฐานเงินเดือน 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
25 Aug 19
27 . เจ้าหน้าที่บริการช่องทางพิเศษ
• รับผิดชอบการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ระหว่างสัญญาและครบกำหนดสัญญา ผ่านช่องทางการโอนเข้าบัญชีธนาคารและจ่ายเช็ค • ให้บริการลูกค้าที่ใช้บริการผ่านช่องทาง Online การใช้บริการผ่านไทยประกันชีวิต iSe...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Aug 19
28 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ดำเนินการรับชำระเงินสด/เช็ค จากลูกค้าพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - ดำเนินการตรวจนับเงินสดประจำวัน จัดพิมพ์รายงานสรุปประจำวันและตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน - จัดทำใบนำฝากธนาคาร เพื่อนำเ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary N/A
25 Aug 19
29 . Fraud Application Prevention (Credit Acceptance)
หน้าที่ความรับผิดชอบ •ตรวจสอบใบสมัครสินเชื่อ / บัตรเครดิต เพื่อตรวจหาเอกสารหรือบุคคลที่ทุจริต •ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เกี่ยวกับข้อสงสัยว่าจะปลอมแปลงเอกสาร •หาข้อมูลหรือความรู้...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 - 30,000 บาท
25 Aug 19
30 . Officer – Credit Analyst
•พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต, สินเชื่อวงเงินพร้อมใช้ และสินเชื่อเอนกประสงค์ •ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงติดต่อยืนยันข้อมูลกับลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิตและบัตรกดเงิน...

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
25 Aug 19
31 . แคชเชียร์ / การเงิน
สวัสดิการตแหน่งนี้ - ค่าคอมมิชชั่น - มีที่พัก

บริษัท เอ็นแอนด์พีฟู้ดส์ เทรดดิ้ง จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
32 . ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (Finance Director)รับสมัครด่วน !
1.บริหารระบบการเงินทั้งระบบ 2.ควบคุมดูแลการทำงานแผนกบัญชีและการเงิน 3.ประสานงานและหาแหล่งเงินทุน(ธนาคาร, สถาบันการเงิน)ทั้งภายใน-ภายนอกประเทศ 4.หาเครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยให้บริษัทฯ ได้โอกาสในก...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Aug 19
33 . แคชเชียร์
-เก็บเงินลูกค้า รับชำระค่าสินค้า ร้านกาแฟ -จัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง -ดูแลความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะ คอนเน็คชั่น เอดูคูซีน จำกัด
1 อัตรา
Salary 13,000 บาท ขึ้นไป
25 Aug 19
34 . เจ้าหน้าที่การเงิน
ดูแลเรื่องเอกสารรายรับ และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 Position
Salary 12,000 ขึ้นไป
25 Aug 19
35 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ (Collection ) ประจำตึกทรู พัฒนาการ
- โทรแจ้งยอดหนี้และทวงถามยอดหนี้ค้างชำระลูกค้าทรู

บริษัท ทรู ทัช จำกัด
10 อัตรา
Salary 13,000 บาท (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและสวัสดิการอื่นๆ)
25 Aug 19
36 . เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการสัญญาเช่าซื้อ
- ดูแลงานด้านสัญญาเช่าซื้อของลูกค้า และรวบรวมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - กำกับดูแลเอกสารและข้อความในสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - บริหารจัดการระยะเวลาในการส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า - ติดตามและ...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
25 Aug 19
37 . หัวหน้าส่วนงานเร่งรัดหนี้สิน
- บริหารและให้คำแนะนำ พร้อมทั้งดูแลทีมงานติดตามบัญชีกับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด - รับฟังลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดในกรณีที่ทีมงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ - ควบคุมการทำงานของทีมงาน แนะนำให้คำปรึกษากับลูกค้...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
25 Aug 19
38 . ผู้จัดการการตลาดสินเชื่อรถยนต์ ฝ่ายขายรายย่อย
บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครผู้จัดการการตลาดสินเชื่อรถยนต์ ฝ่ายขายรายย่อย เพื่อประจำศูนย์ผู้จำหน่ายรถยนต์นิสสัน จำนวนหลายอัตราเพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านสินเชื่อรถยนต์ โดยรับสมัคร...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนมาก
25 Aug 19
39 . Cashier
We are Bangkoks number 1 Nightclub MIXX DISCOTEQUE We are busy every night and have got a lot of customers from around the world (foreigner) and thai customers as well. They need to get an excellen...

Ibiza Company Co., Ltd
2 Position
Salary 10.000,-+
25 Aug 19
40 . หัวหน้าส่วนงานรีไฟแนนช์
- กำกับดูแลการทำงานของทีมรีไฟแนนช์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นิสสัน - ให้คำแนะนำลูกค้าที่เข้าโครงการรีไฟแนนช์ - ตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์การพิจารณาของทีมงาน ก่อนส่งจดหมายเชิญชวนลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารตามขั้นตอน...

บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
25 Aug 19
  600 Positions      
Sort By 
Disability Jobs