JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . Engineering Officer – NAB (จ.ลำปาง)
- ติดตาม รายงาน สั่งงานและตรวจสอบเครื่องจักร ตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการบรรจุน้ำดื่มเพื่อให้ได้คุณภาพ ปริมาณและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ - วิเคราะห์หาสาเหตุกา...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
2 . ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาลำปาง
มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบคุณภาพินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
16 Jun 19
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
16 Jun 19
4 . ที่ปรึกษาการขาย / Sales Consultant (LMN)
- เป็นที่ปรึกษาการขายรวมถึงการดูแลความต้องการทั้งลูกค้าเก่าแล้วใหม่ - จัดหาลูกค้าใหม่ๆ ผ่านช่องทางต่างๆ - ให้คำแนะนำกับลูกค้าซึ่งนำไปสู่การปิดการขายตามที่บริษัทตั้งไว้ - ทางบริษัทมีการอบรมให้ก่อนเ...

บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด
2 อัตรา
15 Jun 19
5 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาลำปาง
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 Position
14 Jun 19
6 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจเช็คความพร้อมการใช้งานเครื่องจักรทั้งก่อน / หลัง - บำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - รายงานความบกพร่อง เสียหาย หรือการไม่พร้อมใช้งานของเครื่องจักรต่างๆ - ซ่อมแซมเบื้องต้น

บริษัท ซี ไอ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 10,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
13 Jun 19
7 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาองค์กรและบุคลากร ( สำนักงานแม่เมาะ )
1.เป็นผู้ประสานงานและทำการรวบรวมและจัดทำ Job Description ของฝ่าย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ (KPI) 2.ทำการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้มีความสอดคล้องและตรงตามความเป็นจริง 3.ดู...

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
13 Jun 19
8 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application Developer)
เขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน โดยพัฒนา FreeWareในรูปแบบของ Web Applicationหรือเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
1 Position
Salary 15,000 บาท
12 Jun 19
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขาลำปาง
- รับผิดชอบในการดูแลระบบบัญชี และระบบการเงินของสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ - รับผิดชอบในการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย และติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระจากการรับประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
10 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาลำปาง
- พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย - ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
10 Jun 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs