JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  34 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัย
1.ควบคุมการเข้า-ออก ของผู้มาติดต่อและพนักงาน 2.รักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ไม่ให้เกิดความเสียหาย,สูญหาย 3.ตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ความปลอดภัย,อุปกรณ์ฉุกเฉิน

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
2 . โฟร์แมนคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น เครื่องจักรหนัก 2.งานควบคุมดูแลรักษาเบื้องต้น ระบบสายพานลำเลียง 3.งานส่งมอบวัตถุดิบ รักษาวัตถุดิบ 4.งานบริการเครื่องจักรหนักและงานอื่นๆ

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร และประสบการณ์
19 Jul 19
3 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair) สาขาลพบุรี
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 Jul 19
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาลพบุรี
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
18 Jul 19
5 . Safety Officer - (ประจำออฟฟิศฟาร์ม) Junior Level
- Coordinates and conducts compliance activities within criteria and time frames identified in internal and external EHS requirements. - Using established protocols inspects facility for compliance ...

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
2 Position ลพบุรี
Salary NA
18 Jul 19
6 . พนักงานสรรหาว่าจ้าง
1. ประกาศรับสมัครงาน 2. ดำเนินการสรรหาว่าจ้าง 3. ดูแลข้อมูลอัตรากำลังเข้า-ออก 4. จัดทำประวัติพนักงาน 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
19 Jul 19
7 . วิศวกรเครื่องกล
ดูแลและพัฒนาระบบเครื่องกล และออกแบบงานเครื่องกลเบื้องต้น

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
19 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลพบุรี)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . นักวิเคราะห์ (Labเคมี)
1.การทดสอบ 2.บริหารจัดการทรัพยากรในแผนก 3.พัฒนาวิธีทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานด้านระบบคุณภาพ 5.พัฒนาตนเองและทีมงานให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานุ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
10 . วิศวกรไฟฟ้า (ลพบุรี)
- จัดทำมาตรฐานการติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษา และการแก้ไขเบื้องต้น - จัดทำแผนงานการติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตาม ตรวจสอบงานไฟฟ้า - จัดทำงบประมาณการจัดซื้อและจัดจ้าง ในส่วนของงานไฟฟ้าของงานร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 Jul 19
11 . วิศวกรซ่อมบำรุง (โรงงานแปรรูปสุกร)
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - งา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
12 . หัวหน้างานปฎิบัติการผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
1. ตรวจสอบข้อมูล และบันทึกสูตรอาหารสัตว์ รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการผลิตอาหารสัตว์ในระบบควบคุมการผลิต 2. กำหนด และสั่งการเตรียมวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ผลิต
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.รับ , จัดเก็บ , ดูแลรักษา, จ่ายและเช็คยอดคงเหลือตามมาตรฐานที่กำหนดทุกวัน 2.จัดทำตัวเลขการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นข้อมูลในการออกรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน 3.ควบคุมการจัดทำ stock location ทะเบียคุณภาพ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 Jul 19
15 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ จ.ลพบุรี)รับสมัครด่วน !
-ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ และงานสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ -ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ -ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง -งาน...

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
16 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโรงงาน 2. ซ่อมไฟฟ้า 3. ซ่อมประปา 4. เครื่องจักรกล

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
17 . Safety Officer - Professional Level (Lopburi)
Duties & Responsibilities - Check the performance and suggest the company to comply with safety law - Establish a system of safety performance standards OHSAS18001 / ISO45001 - Collect statistics...

Shera Public Company Limited
1 Position
Salary Negotiable
18 Jul 19
18 . พนักงานขับรถยก (โรงงานลพบุรี)
- ขับรถยกเคลื่อนย้ายสินค้าภายในโรงงาน - ดูแลรักษารถยกเบื้องต้น

Shera Public Company Limited
หลายอัตรา
Salary รายได้รวม 530 บาท / วัน
18 Jul 19
19 . Process Engineer (Lopburi Plant)
Purposeful function Control the process check the grinding process. To be effective prioritize work. Developed in and check the quality of produce. Effective and maintenance and adoption of TPM to ...

Shera Public Company Limited
2 Position
Salary Negotiable
18 Jul 19
20 . Maintenance Engineer - SCADA (ลพบุรี)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM , SCADA - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shera Public Company Limited
1 Position
Salary Negotiable
18 Jul 19
  34 Positions      
Sort By 
Disability Jobs