JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  269 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการสถานีบริการปั๊มน้ำมัน
- ดูแลสถานีบริการปั๊มน้ำมันเชลล์ - จัดการบริหารปั๊มทั้งหมด

บริษัท รุ่งรัฐพล กรุ๊ป จำกัด
4 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
2 . ผู้จัดการร้านรับสมัครด่วน !
- ดูแลร้านและพนักงานในสาขา รวมถึงยอดขาย - บริการและต้อนรับลูกค้า - จัดเตรียมร้านวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ - ชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ตามสูตรของบริษัท - เช็คสต๊อกและดูแลความเรียบร้อยของ อุปกรณ์ต่างๆร...

บริษัท รวยเหนือ จำกัด
4 อัตรา
Salary 17,000 บาท หรือพิจารณาตามประสบการณ์
25 Jun 19
3 . ผู้จัดการ Ecommerce
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า - รับโทรศัพท์ ตอบคำถามลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น email phone line@ facebook page ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ - ดูแลจำนวนส...

บริษัท จูเซอะ ช็อป จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือน: 25,000 - 35,000 บาท ยังไม่รวม ค่า Com  + OT
25 Jun 19
4 . ผู้จัดการส่วนตัว CEO
รับมอบหมายงานจาก CEO เพื่อประสานงานต่อระดับปฏิบัติงาน

สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ โดย น.ส.อัญทริการ์ ข่วงวี
2 Position
Salary 30,000
25 Jun 19
5 . ผู้จัดการโครงการ / Project Manager รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารสรุป Requirement และ POC ( Proof of Concept ) ที่ได้รับมาจาก SA 2. กำหนด Project Resource Timeline ได้ 3. ติดตามและทดสอบ การทำงานของระบบงาน ให้เป็นไปตามขอบเขตงาน 4. จัดประชุมทีมงาน (...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 40,000 บาท
25 Jun 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1. บริหารงาน วางแผน ควบคุม กระบวนการงานวิศวกรรม งานโครงการ งานก่อสร้าง งานไฟฟ้า-เครื่องเย็น งานซ่อมบำรุง ระบบน้ำดี น้ำเสีย และการดูแลรักษา เครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด เพื่อสนับสนุนก...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
7 . ผู้จัดการสถานีเดินรถ (ประจำกรุงเทพฯ/ขอนแก่น/อุบลฯ/ระยอง) )รับสมัครด่วน !
บริหาร จัดการ งานภายในสถานีเดินรถทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานของบริษัทฯ

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
4 Position
Salary 35,000 บาท
25 Jun 19
8 . ผู้จัดการฝึกหัด
- เรียนรู้งานพื้นฐานด้านการตลาด โฆษณา การจัด event การทำ Promoteสินค้า - เรียนรู้งานฝึกอบรม เทรนนิ่งพนักงาน

บริษัท โมสท์มอเดล จำกัด
17 Position
Salary 13,000 ขึ้นไป
25 Jun 19
9 . ผู้จัดการประจำศูนย์ Smart Command Centre
- ตรวจสอบและติดตาม CCTV Real-Time Guard Tour - สังเกตการณ์เหตุผิดปกติ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านระบบ CCTV-Video Analytics - กรณีเกิดเหตุการณ์ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ Report สร...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษท
25 Jun 19
10 . ผู้จัดการหมู่บ้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการหมู่บ้าน (โซนพัฒนาการ, ศรีนครินทร์, ประเวศ)
- ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องของเอกสารภายในโครงการและประสานงานกับสำนักงานใหญ่ - รับเรื่องแจ้งจากลูกค้า - ติดต่อประสานงาน การนัดหมาย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ดูแลเอกสาร เข้า-อ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
3 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Jun 19
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการหมู่บ้าน
-รับเรื่องแจ้งจากลูกค้า ดูแลรับผิดชอบ และประสานงานในเรื่องของเอกสารภายในโครงการและประสานงานกับสำนักงานใหญ่ - ดูแลเอกสาร เข้า-ออก และระบบ Filing ให้เป็นระเบียบ - จัดพิมพ์งานเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษท
25 Jun 19
12 . ผู้จัดการอาคาร-คอนโดมิเนียม
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
13 . ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ (หมู่บ้านจ้ดสรร)
- วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน - วางแผนและควบคุม พร้อมชี้แจงให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบและปฏิบัติ - ควบคุมและตรวจสอบการปฏิ...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
14 . ผู้จัดการอาคาร (สำนักงาน)
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบของบริษัท
25 Jun 19
15 . ผู้จัดการหมู่บ้าน (ในเมือง) - สาขาภูเก็ต รับสมัครด่วน !
- งานบริหารงานนิติบุุคล - งานวางแผน และคุบควบ งานด้านนิติบุคคล

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
Salary ตามวุฒิและประสบการณ์
25 Jun 19
16 . ผู้จัดการอาคาร - คอนโดมิเนียมรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหา...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
5 Position
25 Jun 19
17 . ผู้จัดการทั่วไป
- ควบคุมคุณภาพสินค้า - ควบคุมของเสียจากการผลิต - ควบคุมการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - แก้ไขปัญหางานต่างๆในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนกวนผลิตให้กระชับโดยคำนึงถึงคุณ...

บริษัท ท๊อปโมลด์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
18 . ผู้จัดการโรงงาน/QMR.รับสมัครด่วน !
บริษัทฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตอะไหล่การเกษตร - หน้าที่รับผิดชอบโดยประมาณ 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของขอหัวหน้างานแต่ละแผนก 2. บริหารและวางแผนการผลิตการใช้เครื่องจักร กำลังคน วัตถุดิบและบำรุงรักษา ...

บริษัท เอส ซี เค อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
19 . หัวหน้า- ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
บริหารโครงการพื้นที่เช่า

บริษัท รีโนวา กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 30,000 - 50,000 บาท
25 Jun 19
20 . ผู้จัดการเขต (พยาบาล) ( เขตภาคอีสาน + ตะวันออก)
• รับผิดชอบต่อการบริหารทีมงานราชเทวีคลินิกในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท • ติดตามควบคุมการทำงานของพนักงานในคลินิกให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า • ให้คำแนะนำ , เป...

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
1 อัตรา
Salary 30,000 ++ Incentive
25 Jun 19
  269 Positions      
Sort By 
Disability Jobs