JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  694 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานให้กับพนักงานในแผนก 2.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก 3. อื่นๆ

บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ทำข้อมูลเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานต่างๆ

บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
3 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
4 . ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ สาขานครปฐม
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
5 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) ประจำสาขานครปฐม
-รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการทำงาน...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jun 19
6 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขานครปฐม
รับผิดชอบ 1. ยอดขายสินค้าของแผนกตาม Target Sales , เพิ่ม GP 2. ผลัดดันยอดขาย , ดูมาตรฐานหน้าร้าน 3. บริหารยอดสูญเสียของแผนกเพื่อ 4. ดูแลแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย 5. งานอื่นๆ ตามที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
7 . Assistant Store General Manager ประจำสาขาศาลายา
The role of an ASGM is to manage and control the merchandise functions of the store, while achieving operations standards, sales, and profit targets with cost and shrinkage control (under or equal to ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ไม่ระบุ
20 Jun 19
8 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Jun 19
9 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาศาลายา
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
20 Jun 19
10 . แคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า,ผู้จัดการแผนก ประจำสาขานครปฐม (จำนวนมาก)
แม็คโครสาขานครปฐมเปิดรับ 1. แคชเชียร์ (เพศหญิง อายุ 18-35 ปี) 2. พนักงานจัดเรียงสินค้า (ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี) 3. หัวหน้าแผนกอาหารสด,สินค้าอุปโภคบริโภค 4. ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด,ผู้จัดการแผนกอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
จำนวนมาก
Salary N/A
20 Jun 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขานครปฐม
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประจำพุทธมณฑลสาย 7
1. ควบคุมดูแลตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน 2. จัดทำรายงานสรุป และรายงานความปลอดภัย ปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขในด้านความปลอดภัย 3. ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย 4. ตรวจอสบอุปกรณ์ความปลอดภัยให...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
20 Jun 19
13 . Furniture Supervisor / หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ ประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 7
- ตรวจสอบ ควบคุม แบบขยายรายละเอียด - ควบคุมการจัดส่งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการติดตั้งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - จัดทำงบประมาณเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ - วิเครา...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
14 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป

อาร์.ที.เคการบัญชี
1 Position
Salary 15,000
20 Jun 19
15 . ผู้จัดการส่วนเทคนิค(R&D)
1.จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 2.กำหนดจุดตรวจสอบ (สเปค) ของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการให้กับ QC 3.จัดทำ Mock -up, Drawing ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงและแก้ไขจนถึงเปิดแม่พิมพ์ ส่...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง/ตามความสามารถ
20 Jun 19
16 . พนักงานควบคุมคุณภาพไลน์ผลิต
1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามสเปคในระหว่างการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ตรวจสอบผล บันทึกผลการตรวจสอบ ทดสอบของผลิตภัณฑ์ในกะแต่ละวัน 3.ปฏิบัติงานตามนโยบายและเอกสารต่างๆ ในระบบคุณภาพ 4ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
5 Position
Salary 10,200 (ไม่รวม OT.)
20 Jun 19
17 . พนักงานขับรถบริษัท
1. ต้องขับรถด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง 2. ดูแลและบำรุงรักษารถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและจะต้อง ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก 3. ดำเนินการแจ้งซ่อม / บำรุงรักษาตามระยะทางหรือตามความจำเป็นเมื่อ...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
3 Position
Salary 10,000 + OT.
20 Jun 19
18 . ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ
1. กำหนดนโยบาย/มาตราฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบของบริษัท 2. กำหนดวิธีการปฎิบัติ การตรวจสอบคุณภาพสินค้า/วัตถุดิบ 3. วิเคราะห์ปัญหาของสินค้า หรือวัตถุดิบที่ไม่ผ่านมาตราฐานที่กำหนด/พิจาร...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามมาตราฐานบริษัท
20 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.รับผิดชอบงานด้านการทำบัญชีต้นทุนสินค้าและ STOCK สินค้า 2.รับผิดชอบงานด้านการทำบัญชีทรัพย์สิน 3.คำนวณต้นทุนสินค้า ทุกล็อด ที่ผลิตได้ 4.จัดทำรายงานต้นทุนประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
20 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนงาน

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
20 อัตรา
Salary Negotiable / ต่อรองได้
20 Jun 19
  694 Positions      
Sort By 
Disability Jobs