JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  37 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่สโตร์/คลังสินค้า
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในสภ...

บริษัท บี.ที.เอส. อินเตอร์พาร์ทส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามความสามารถ/ประสบการณ์/ตามตกลง
23 Apr 19
2 . หัวหน้าสโตร์/เจ้าหน้าที่สโตร์/พนักงานสโตร์
1. เขียนใบ PRและPO เพื่อขออนุมัติสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. คำนวณระยะเวลาในการสั่งซื้อ 3. ส่งรายงานการจัดซื้อทาง Email 4. ตรวจสอบและรับสินค้า 5. จัดเก็บสินค้าเข้าห้องสโตร์ 6. ทำบันทึกใบเบิกอุปกรณ์ และต้...

Topvalue Corporate ., Ltd.
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-บันทึกและจัดเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของสินค้า -จัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำเดือน -ตรวจสอบและเช็คสต๊อคสินค้า

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Apr 19
4 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำที่โรงงานสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- เช็คของเข้าคลังสินค้า - ตัดเบิกวัสดุอุปกรณ์ในระบบ - เปิดใบ PR ขอซื้อ - ติดต่อประสานงานภายในบริษัทฯ - ทำเอกสารเกี่ยวกับระบบ ISO

บริษัท ไทย อินซูโฟม อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-รับและเก็บวัตถุดิบเข้าคลังสินค้า -เบิก-จ่ายวัตถุดิบเข้าไลน์ผลิต -ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง -ดูแลพื้นที่และความสะอาดในคลังสินค้า

บริษัท หวิน จี (ประเทศไทย) จำกัด
23 Apr 19
6 . พนักงานคลังสินค้า (มหาชัย)
1. ควบคุมกำกับดูแลการเบิกจ่ายสินค้า ในช่องทางที่ต้องเตรียมสินค้าก่อนส่ง เช่น แบบ Chill เตรียมใส่ตะกร้า / Repack สินค้า / เตรียมสินค้าขายแบบพิเศษ 2. เช็คสินค้าขึ้นรถขนส่งให้ถูกต้องตามใบสั่งขาย / PO ขอ...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary 12,000 - 13,000
23 Apr 19
7 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ปฎิบัติงานที่นาโคก)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและตรวจสอบการรับ,การจัดเก็บ,การจ่ายสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าในกระบวนการ รวมทั้งสรุปการเบิกจ่ายสินค้า 2. แก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย 3. ควบคุมการตรวจนับสต๊อก 4. แก้ไขปัญหาการรับที่ไม่ตรงกับเอกสาร...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
งานรับ - รับวัตถุดิบ/สินค้า - ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า - ตรวจสอบเอกสาร - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ - ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา งานจัดเก็บ - จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพข...

บริษัท ไทยเบอร์เนอร์ จำกัด
2 Position
23 Apr 19
9 . ผู้จัดการส่วนงานคลังสินค้า (Wheat Flour Mill Operation)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบสินค้าและบริหารจัดการสินค้าคงคลังไห้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ตรวจการรับ การจัดเก็บ และการจ่ายอาหารสำเร็จรูป 3. วางแผนงานเมื่อได้รับการร้องเรียน หรือมีการเปลี่ยนแปลงร...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary N/A+ประสบการณ์
23 Apr 19
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อค
- รับผิดชอบการนำเข้า เบิกจ่าย เปลี่ยน-คืน สินค้าในระบบ - เช็คสต๊อคสินค้าประจำเดือน - ดูแลรับผิดชอบการจัดหมวดหมู่ของสินค้าให้เรียบร้อย - คำนวนต้นทุนการผลิตได้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลา พร้อมรายงานต้นท...

International Power Group Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
11 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าUrgently Required !
1.ควบคุมสต็อกวัตถูดิบสินค้า รับเข้า-จ่ายออก 2.ตรวจสอบสินค้ารับเข้า 3.ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ 4.งานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า 5.งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บิ๊กวัน อินเตอร์เทรด จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
12 . พนักงานเช็คเกอร์
- ตรวจสอบการรับ-จัดเก็บ-การจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - ควบคุม ดูแล การดำเนินการในการเบิก จ่ายสินค้าให้ขนส่งและลูกค้า - จัดทำ ตรวจสอบสินค้าให้พร้อมขาย - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

บริษัท พันช่าง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
23 Apr 19
13 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหาร จัดการ ควบคุมการทำงานด้านคลังสินค้า และที่เกี่ยวข้องกับคลังจัดเก็บสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือแนวนโยบายของผู้จัดการฝ่าย 2. ติดตามประสานงานแผนการทำงานด้านคลังส...

บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างประสบการณ์
23 Apr 19
14 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. การตรวจรับ / จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2. การจัดเตรียมสินค้า / จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 3. ควบคุมดูแลระบบ FIFO ของฝ่ายคลังสินค้า 4. ควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายวัตถุดิบต่างๆ ให้เพียงพ...

บริษัท ยูโรเท็ค เคมีคอลส์ ซัพพลาย จำกัด
1 Position
Salary 12,000 บาท
23 Apr 19
15 . ธุรการEXPORT
- ประสานงานในแผนกต่าง ๆ - เช็คสินค้าส่งออก - และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยนิปปอนพลาสติก จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท หรือตามตกลง
23 Apr 19
16 . พนักงานธุรการคลังสินค้า
- ดูแล จัดการ สต๊อกสินค้าให้เป็นไปตามระบบ - ดำเนินการงานเอกสารในระบบ - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 15,000 บาทขึ้นไป
23 Apr 19
17 . เจ้าหน้าที่สโตร์/คลังสินค้า
- ควบคุมการรับเข้า-จ่ายออกของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - ทำการเบิก-จ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วีต้า เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary 10,000 บาท - 16,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 Apr 19
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานจัดส่ง
1.วางแผนการจัดส่งให้สำเร็จตามตาราง และกำหนดการที่วางไว้. 2.ดูแลการใช้รถ สภาพรถ และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง. 3.จัดตารางการทำงานของพนักงานในแผนกขนส่ง. 4.ควบคุมการขนส่งในแต่ละวัน และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อ...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
23 Apr 19
19 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำสมุทรสาคร)
รับวัตถุดิบ-สินค้าสำเร็จรูปควบคุมสต็อคพื้นที่จัดเก็บ เตรียมวัตถุดิบ-สินค้าสำเร็จรูปสำหรับการผลิต-การจัดส่ง ตรวจสอบสินค้าเอกสารการขายก่อนการส่งมอบ ดูแลความสะอาดพื้นที่ทำงาน ปฏิบัติตามกฎและนโยบายอย่...

บริษัท แคล-คอมพ์ พรีซิสซั่น (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
Salary 325/วัน + OT+ เบี้ยขยัน
23 Apr 19
20 . พนักงานเช็คเกอร์ ( ห้องเย็น ) ( เพศชายเท่านั้น )
1. ตรวจเช็คจำนวน สภาพสินค้าก่อนการรับฝากและก่อนส่งมอบ 2. จัดเตรียมสินค้าตามใบแจ้งเบิกสินค้าที่ลูกค้าแจ้ง 3. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานโฟล์คลิฟท์และพนักงานปฏิบัติการ 4. ดูแลการจัดเก็บสินค้าให้ตรง...

บริษัท โชคสมุทรมารีน จำกัด
5 Position
Salary N/A
23 Apr 19
  37 Positions      
Sort By 
Disability Jobs