JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Secretarial
  238 Positions      
Sort By 
1 . เลขาและเจ้าหน้าที่ประสานงาน
1.ประสานงานภายใน/ภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 2.นัดหมาย จัดเตรียมการประชุม สรุปการประชุม 3.อื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ดีโอดี เซลส์ พาวเวอร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000
23 Aug 19
2 . Assistant manager : ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมพัฒนาสินค้ารับสมัครด่วน !
ทำงานในทุกๆส่วนงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจากผู้จัดการ การประสานงาน การขาย การบัญชี-การเงินการตลาด การผลิต ฝ่ายบุคคล อื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติทั้งหมด • ปฏิบัติงานได้ในทุกๆด้านตามแต่จะได้...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
2 อัตรา
Salary 17,000 25,000 +
23 Aug 19
3 . เลขานุการผู้บริหารคนญี่ปุ่น
- ทำเอกสารนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ (ผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - จัดซื้อ (ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องแต่งกายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - แปลเอกสารจากไทยเป็นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นไทย

GIGASUS (THAILAND) CO., LTD.
Salary 25,000 -35,000
23 Aug 19
4 . เลขานุการผู้บริหาร ประจำสำนักงานใหญ่ (ดินแดง)
1. ประสานงานกับทุกหน่วยงาน (ภายในและภายนอก) ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร 2. จัดเตรียมเอกสาร บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 3. ร่างและพิมพ์จดหมายต่างๆ 4. ปฏิบัติงานและ Support เลขานุการผู้บริหาร ได้ในทุกๆ...

Siam Wellness Group Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary N/A
23 Aug 19
5 . เลขานุการผู้บริหาร
งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
6 . ผู้ช่วยฝ่ายขาย ล่าม เสมียน พูดภาษาจีน รับสมัครด่วน !
1. Post products online 2. Deal with the inquiry from oversea 3. Make inquiry to oversea 4. other office work 1. โพสต์ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 2. จัดการกับการสอบถามจากต่างประเทศ 3. สอบถามรายละเอียดเพิ...

Kayo Shoji (Thailand) Co.,LTD
1 Position
Salary 18,000-20,000
23 Aug 19
7 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
23 Aug 19
8 . ผู้ช่วยกรรมการบริษัท (Personal Assistant)
- Managing the Deputy Managing Director’s schedule and organizing meetings and appointments - Prepare and accurately recording minutes from meetings - Monitoring, following up and ensuring impleme...

Take Care Salon Of Beauty
1 Position
Salary 20,000-40,000
23 Aug 19
9 . เลขานุการ (Secretary)รับสมัครด่วน !
- จองตั๋วเครื่องบินให้ผู้บริหาร - ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ในการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และ ติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับ...

Boost Fitness Co., Ltd.
23 Aug 19
10 . Secretary Executive/เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.Organizing & Prioritizing the ongoing, never-ending list of tasks that need to be done. 2.Helping maintain alignment in the Executive's life 3.Miscellaneous tasks for Executive-Personal & Business...

บริษัท บูทรูม จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
23 Aug 19
11 . เลขานุการผู้บริหาร (สุขาภิบาล 2)
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรีย...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
1 Position
Salary 25,000-30,000
23 Aug 19
12 . เลขานุการผู้บริหาร
- ติดตามผู้บริหาร - ดําเนินการจัดการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการ - จัดทำรายงานการประชุม - จัดทำตารางนัดหมาย - ประสานงานบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรและภายนอก - จัดเตรียมเอกสาร

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามนโยบายบริษัท/ต่อรองตามความสามารถ+ค่าคอมมิชชั่น
23 Aug 19
13 . Assistant Company Secretary / ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
•จัดการประชุมและทำรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท / ประชุมผู้ถือหุ้น •สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท •ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย •จัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อตลา...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 Aug 19
14 . Secretary/ เลขานุการผู้บริหาร ประจำ Meko Clinic สำนักงานใหญ่
- ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ จัดการและวางแผนการนัดหมายของผู้บริหาร และประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ - จัดทำวาระการประชุม เข้าร่วมประชุม บันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม - ติดต่อประสานงานกับผู้...

Mekoclinic
1 อัตรา
Salary 18,000-30,000 บาท
23 Aug 19
15 . Secretary
- Checking calendar for internal and external meeting and also arranging documents for various meeting. - Contacting with clients, Sending out financial statements and other documents to clients....

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด / PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
N/A
23 Aug 19
16 . เลขานุการผู้บริหาร *หยุด เสาร์-อาทิตย์*
- ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ของผู้บริหาร เช่น จดหมาย อีเมล ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร ...

Sriracha Harbour Public Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000-30,000
23 Aug 19
17 . Marketing Officer and Secretary/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและเลขานุการ
- งานเลขานุการ ดูแลงานด้านเอกสารทั่วไปและเอกสารในระบบ ISO 13485 - ติดต่อ ประสานงาน วางแผน และจัดเตรียมงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - วางแผน จัดเตรียมเนื้อหาข้อมูล เพื่อการเผ...

โรงงานนำร่องกายอุปกรณ์และข้อต่อเทียมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Pilot Plant for Prosthetics & Orthopedic Implants (CUPPO)
1 Position
Salary 15,000-20,000
23 Aug 19
18 . เลขานุการบริษัท
-ดูแลรับผิดชอบเอกสารทั้งเข้าและออกของบริษัท รวมทั้งรวบรวมจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ -ทำหน้าที่นัดหมายและจดรายงานการประชุม จดบันทึกรายงานร่างเอกสารต่างๆ รวมทั้งสามารถเดินทางออกไปประชุมร่วมกับผู้บริห...

บริษัท สคูเบิร์ก จำกัด
1 Position
23 Aug 19
19 . Executive Secretary
- Provide secretarial job and other task as assigned direct report to MD - Manage the executive’s appointments and schedules and make travel arrangements - Travel coordination i.e. flight booking, h...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 Position
23 Aug 19
20 . เลขานุการผู้บริหาร
- ดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานให้กับผู้บริหาร - วางแผนจัดระบบงาน ต้อนรับผู้มาติดต่อและดูแลเรื่องนัดหมายของผู้บริหาร เช่นการประชุม - ดูแลการนำเสนอเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้องขอ...

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
  238 Positions      
Sort By 
Disability Jobs