JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  84 Positions      
Sort By 
1 . Administrative Clerk ปฏิบัติงานหาดใหญ่ (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
Responsibility for department Business System works. • Complete accurate and timely entry of data. • Support maintenance operations by performing systems transactions as specified by Manager. • Ens...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
25 Aug 19
2 . วิศวกรไฟฟ้า ( Underground Cable System ) รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการก่อสร้างงานระบบเคเบิลใต้ดิน และ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
3 . พนักงานขนส่ง รับสมัครด่วน !
- ทำการจัดสินค้า และส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ได้มาตรฐานการบริการ

บริษัท หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
4 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ - ส่ง ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร - ดูแลบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใชงาน

บริษัท หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จำกัด
1 Position
24 Aug 19
5 . Sales Executive /พนักงานขาย (สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา)
1.วางแผนการขาย เพิ่มยอดขายให้บริษัท 2.ออกเยี่ยมลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ 3.นำเสนอสินค้า ให้คำปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์ แก่ลูกค้า 4.กำหนดเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน 5.รับข้อเสนอ และจั...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
6 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
รับผิดชอบการจัดการทำเอกสารทางบัญชีงานด้านลูกหนี้-เจ้าหนี้,การจัดทำเอกสารทางบัญชีเพื่อส่งสำนักงานบัญชีและการตรวจสอบระบบบัญชี และการเงิน

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 Aug 19
7 . วิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบ
รับผิดชอบการอธิบาย คำนวณ Spec สินค้าและบริการ ประสานงานการจัดทำเอกสารการขายบางส่วนและประสานงานการส่งสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

บริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด
2 Position
Salary 15,000
24 Aug 19
8 . Sale ประจำสาขาหาดใหญ่
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท - เข้าพบลูกค้ารายเก่า รายใหม่

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,000 ขึ้นไป
23 Aug 19

บริษัท เล็ทเทอร์ พี 2010 จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
10 . ช่างไฟฟ้า (ประจำสาขาสงขลา)
1. รับผิดชอบงานด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซม 2. แก้ไขและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ตามใบงานที่กำหนด 3. ลงบันทึกการทำงานและสรุปผลการทำงานประจำวัน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบั...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
23 Aug 19
11 . Transport Supervisor (ประจำสาขาสงขลา)
1. กำหนดเส้นทางการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธภาพและความปลอดภัย 2. ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและอุปกรณ์ประจำรถรวมถึงเอกสารการขนส่ง 3. แก้ไขและตัดสินปัญหาเบื้องต้นและรายงานผู้บังคับบัญชา 4. ...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
23 Aug 19
12 . Programmer / Developer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ประจำสาขาสงขลา
• Responsible for design, programming, test and maintain Web application • To ensure all tasks are completed in time and meet the necessary standards / procedure • Respond to the users problem and c...

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) / Internet Thailand Public Company Limited
หลายอัตรา
23 Aug 19
13 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (สาขาสงขลา)รับสมัครด่วน !
1. การบริหารงานและมองถึงโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานแต่ละคน 2. รับผิดชอบรวมถึงวางแผนการฝึกอบรมในภาคสนามแก่พนักงานขา รายบุคคล รวมถึงการประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการอื่นๆ 3. รับผิดชอ...

บริษัท เดอเบล จำกัด
2 Position
Salary 35,000 - 45,000 บาท
23 Aug 19
14 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1.จัดทำและคำนวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายสินค้า 2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
23 Aug 19
15 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย 3.กรอกแบบนำส่งภาษี ประกันสังคม 4.ดูแลกำหนดค่าพื้นฐาน และประมวลข้อมูลรายการบันทึกบัญชีเข้าระบบโปรแกรมบัญชีประจำวัน 5.ควบคุม ติดต...

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
16 . ช่างเครื่องซีมเมอร์
1. เตรียมความพร้อมของอะไหล่ / อุปกรณ์สนับสนุนและพื้นที่ Over Haul 2. ดำเนินการซ่อมแซม - ซ่อมสร้างตามใบสั่งงาน, คำสั่ง หรือเมื่อตรวจพบปัญหา 3. รวบรวมรายงานและสรุปปัญหาการบำรุงรักษา / งานซ่อม / งานส...

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
17 . หัวหน้าแผนก Sales Supervisor
- รับผิดชอบการสำรวจวิเคราะห์การตลาด/คู่แข่ง และความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำลังทรัพยากรทีมีอยู่ปัจจุบัน และกำลังการผลิตเพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
18 . หัวหน้าแผนกรับวัตถุดิบ
-เตรียมความพร้อมด้าน คน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมาตราฐานการทำงานของหน่วยงาน -จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและสื่อสารภายในหน่วยงาน -ควบคุมและติดตามการทำงานให้เป็นไปตามมาตราฐานและ...

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
19 . หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
20 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. วางแผน เชิงกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัทที่รับผิดชอบ 2. จัดสรรทรัพยากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3. ควบคุมงานและติดตามงาน 4. แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานในหน้าที่รับผิด...

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
  84 Positions      
Sort By 
Disability Jobs