บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมสวนยางพาราซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพาราอยู่ที่ภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงราย น่าน และพะเยา โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 14,612 ไร่ บริษัทมีนโยบายในการขยายพื้นที่อีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริษัท จำหน่ายพันธุ์กล้ายางพันธุ์ดี และเปิดศูนย์รับซื้อยางพารา ที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา รับซื้อน้ำยางสด ยางแผ่น ยางก้อนถ้วย และขี้ยาง โดยบริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป ดังนี้
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี 2. ประกันสังคม 3. การปรับค่าจ้างประจำปี 4. ประกันอุบัติเหตุ 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน 7. ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร 8. ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย 9. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10. เงินช่วยเหลือเนื่องจากการโยกย้ายฐาน 11. ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก 12. เครื่องแบบพนักงาน 13. ตรวจสุขภาพประจำปี 14. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 15. เงินช่วยเหลือกรณีใช้พาหนะส่วนตัวในกิจการบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด
561 หมู่ 10
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
เว็บไซต์: www.trlp-cr.com
วิธีการเดินทาง
สำนักงานใหญ่ : เข้าทางสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ก่อนถึงสนามฟุตบอล สโมสรเชียงรายยูไนเต็ด
ใช้งานแผนที่