โรงเรียนพณิชยการจำนงค์ และโรงเรียนเทคนิคพณิชยการจำนงค์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2524 โดยนายจำนงค์ สุวรรณปาล เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เปิดทำการสอนใน ระดับปวช. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการบัญชี การขายและการเลขานุการ หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2527 ได้ขอเพิ่มหลักสูตรปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิชาการบัญชี และ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา
เปิดทำการสอนระดับ :
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) :
สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี และสาขาวิชาการขาย คอมพิวเตอร์ หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) :
สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี และสาขาวิชาการตลาด คอมพิวเตอร์ หลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ขณะนี้เปิดรับสมัครบุคลากรคุณภาพจำนวนมาก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
1 ซ.สมปรารถนา ประชาสงเคราะห์ 14
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.chamnong.ac.th
ใช้งานแผนที่