บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด
โรงเรียนระบบสองภาษา(Bilinqual)ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งบนถนนลาดพร้าว เปิดดำเนินการมากว่า 12 ปี หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วย หลักสูตรระดับปฐมวัย และหลักสูตรระดับประถมศึกษา ซึ่งใช้กรอบของหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแกนกลาง ร่วมกับการใช้หลักเกณฑ์ แนวคิด และนโยบายของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ นำมาจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มีโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสองภาษา (English Program) LBS มีครูประจำชั้นเป็นครูต่างชาติเจ้าของภาษา และครูไทยที่มีคุณภาพได้รับปริญญาทางการศึกษา หรือ ปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีประสบการณ์ และได้รับการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน
สวัสดิการ
รักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม อบรมสัมมนา อาหารกลางวัน ชุดเครื่องแบบพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ลาดพร้าวการศึกษา จำกัด
401 ซ.ลาดพร้าว126
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่